Xin chào,

Đây là thông báo trễ tới các bạn. Nhóm telegram của ArchLinuxVn đã chuyển từ 
Private qua Public. 

Địa chỉ mới: https://telegram.me/linuxvn/.

Nhóm cũ vẫn còn giữ nguyên với mục đích tham khảo.

Chúc cuối tuần vui vẻ.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/79759215-bd65-48d1-9da0-36f5bf458382%40googlegroups.com.

Trả lời cho