Chào cả nhà,

Lâu rồi bỏ Archlinux, giờ mới có thời gian quay lại do lôi cái laptop cũ ra
xài cho vui, Hồi trước mình dùng wmii, mới cài lại arch và muốn xài i3.

Không biết bác nào có kinh nghiệm về lỗi này không chia sẽ cho mình với.

Cách giải quyết tạm thời là thêm dòng:

export LC_ALL=C

vào .xinitrc nhưng khi startx xong thì nó bị treo, tức là không thể kill
bằng $mod +shift + e.

Chúc cả nhà tối thứ 7 hạnh phúc!

Cheers,

Henry

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2Bmk9dxq78oaoAH6tr74ZBvdaUbuf%2Bh51rX-4bUJar_NYqw%40mail.gmail.com.

Trả lời cho