Tôi cài mutt (version dành cho Gmail) nhưng khi hoàn tất config trong .muttrc 
rồi chạy thử thì bị báo "Login fail".
Tiếp tục cài neomutt rồi chạy nó, nạp password Gmail Rất Cẩn Thận (và cả 
disable fcitx) , nhưng vẫn bị Gmail báo Login fail và :
"---NeoMutt: (no mailbox) [Msgs:0]---(threads/reverse-last-date-received)
No authenticators available or wrong credentials"
Đoán là bị Gmail chận chỗ nào đó. Có ai giúp fix không xin cám ơn trước.

-- 
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/87a9e473-102b-488a-9fa5-1fbb3838bc3d%40googlegroups.com.

Trả lời cho