Trong một bài post đã lâu 
(https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/SxTAf_gj_RU/discussion) mình có 
ghi lại cài đặt fcitx và config, làm trên máy gõ tiếng Việt tốt. Nay xem lại 
thì thấy:

* Trong .xinitrc là
export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export XMODIFIERS=@im=fcitx
kết quả cũng gõ VNI được, nhưng khi chạy fcitx-diagnose thì output có nhiều 
dòng màu đỏ.

Làm theo yêu cầu trong output, trước hết tại .xinitrc:
#export GTK_IM_MODULE=fcitx
#export QT_IM_MODULE=fcitx
#export XMODIFIERS=@im=fcitx

thay thế bằng .xprofile:
export XMODIFIERS=@im=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export GTK_IM_MODULE=fcitx

chạy lại fcitx thì output của fcitx-diagnose là: (tệp đính kèm). Để ý thì thấy 
nhiều lỗi đã được fix, chỉ còn 2 dòng màu đỏ:

  **Config GUI for gtk2 not found.**
  **`kcmshell4` not found.**

Kết quả vẫn gõ tiếng Việt (VNI) tốt trong leafpad, firefox, soffice, 
xfce4-terminal, vv.

-- 
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/4eeca132-5e51-4e1a-96d0-c263646749f5%40googlegroups.com.
# System Info:
1. `uname -a`:

    Linux coparch 4.18.12-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Oct 4 01:01:27 
UTC 2018 x86_64 GNU/Linux

2. `lsb_release`:

  `lsb_release` not found.

3. `/etc/lsb-release`:

  `/etc/lsb-release` not found.

4. `/etc/os-release`:

    NAME="Arch Linux"
    PRETTY_NAME="Arch Linux"
    ID=arch
    ID_LIKE=archlinux
    ANSI_COLOR="0;36"
    HOME_URL="https://www.archlinux.org/";
    SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/";
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/";

5. Desktop Environment:

  Cannot determine desktop environment.

6. Bash Version:

    BASH_VERSION='4.4.23(1)-release'

# Environment:
1. DISPLAY:

    DISPLAY=':0'

2. Keyboard Layout:

  1. `setxkbmap`:

      xkb_keymap {
        xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)" };
        xkb_types   { include "complete"   };
        xkb_compat  { include "complete"   };
        xkb_symbols  { include "pc+us+inet(evdev)"   };
        xkb_geometry { include "pc(pc105)"   };
      };

  2. `xprop`:

      _XKB_RULES_NAMES(STRING) = "evdev", "pc105", "us", "", ""

3. Locale:

  1. All locale:

      C
      en_US.utf8
      POSIX

  2. Current locale:

      LANG=en_US.UTF-8
      LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
      LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
      LC_TIME="en_US.UTF-8"
      LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
      LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
      LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
      LC_PAPER="en_US.UTF-8"
      LC_NAME="en_US.UTF-8"
      LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
      LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
      LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
      LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
      LC_ALL=

4. Directories:

  1. Home:

      /home/cobh

  2. `${XDG_CONFIG_HOME}`:

    Environment variable `XDG_CONFIG_HOME` is not set.

    Current value of `XDG_CONFIG_HOME` is `~/.config` 
(`/home/cobh/.config`).

  3. Fcitx Settings Directory:

    Current fcitx settings directory is `~/.config/fcitx` 
(`/home/cobh/.config/fcitx`).

5. Current user:

  The script is run as cobh (1000).

# Fcitx State:
1. executable:

  Found fcitx at `/usr/bin/fcitx`.

2. version:

  Fcitx version: `4.2.9.5`

3. process:

  Found 2 fcitx processes:

     542 fcitx
     551 fcitx-dbus-watc

4. `fcitx-remote`:

  `fcitx-remote` works properly.

5. DBus interface:

  Using `dbus-send` to check dbus.

  Owner of DBus name `org.fcitx.Fcitx` is `:1.11`.

  PID of DBus name `org.fcitx.Fcitx` owner is `542`.

# Fcitx Configure UI:
1. Config Tool Wrapper:

  Found fcitx-configtool at `/usr/bin/fcitx-configtool`.

2. Config GUI for gtk2:

  **Config GUI for gtk2 not found.**

3. Config GUI for gtk3:

  Found `fcitx-config-gtk3` at `/usr/bin/fcitx-config-gtk3`.

4. Config GUI for kde:

  **`kcmshell4` not found.**

# Frontends setup:
## Xim:
1. `${XMODIFIERS}`:

  Environment variable XMODIFIERS is set to "@im=fcitx" correctly.
  Xim Server Name from Environment variable is fcitx.

2. XIM_SERVERS on root window:

  Xim server name is the same with that set in the environment variable.

## Qt:
1. qt4 - `${QT4_IM_MODULE}`:

  Environment variable QT_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

2. qt5 - `${QT_IM_MODULE}`:

  Environment variable QT_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

3. Qt IM module files:

  Found unknown fcitx qt module: `/usr/lib/qt/plugins/kcm_fcitx.so`.
  Found fcitx im module for Qt5: 
`/usr/lib/qt/plugins/platforminputcontexts/libfcitxplatforminputcontextplugin.so`.
  Found fcitx qt module: `/usr/lib/fcitx/qt/libfcitx-unikey-macro-editor.so`.
  Found fcitx qt module: `/usr/lib/fcitx/qt/libfcitx-quickphrase-editor5.so`.
  Found fcitx im module for Qt4: 
`/usr/lib/qt4/plugins/inputmethods/qtim-fcitx.so`.

## Gtk:
1. gtk - `${GTK_IM_MODULE}`:

  Environment variable GTK_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

2. `gtk-query-immodules`:

  1. gtk 2:

    Found `gtk-query-immodules` for gtk `2.24.32` at 
`/usr/bin/gtk-query-immodules-2.0`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-2.0 from gtk+-2.24.32

    Found fcitx im modules for gtk `2.24.32`.

      "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" 
"/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

  2. gtk 3:

    Found `gtk-query-immodules` for gtk `3.24.1` at 
`/usr/bin/gtk-query-immodules-3.0`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-3.0 from gtk+-3.24.1

    Found fcitx im modules for gtk `3.24.1`.

      "/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" 
"/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

3. Gtk IM module cache:

  1. gtk 2:

    Found immodules cache for gtk `2.24.32` at 
`/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules.cache`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-2.0 from gtk+-2.24.32

    Found fcitx im modules for gtk `2.24.32`.

      "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" 
"/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

  2. gtk 3:

    Found immodules cache for gtk `3.24.1` at 
`/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules.cache`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-3.0 from gtk+-3.24.1

    Found fcitx im modules for gtk `3.24.1`.

      "/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" 
"/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

4. Gtk IM module files:

  1. gtk 2:

    All found Gtk 2 immodule files exist.

  2. gtk 3:

    All found Gtk 3 immodule files exist.

# Configuration:
## Fcitx Addons:
1. Addon Config Dir:

  Found fcitx addon config directory: `/usr/share/fcitx/addon`.

2. Addon List:

  1. Found 27 enabled addons:

      fcitx-autoeng
      fcitx-chttrans
      fcitx-classic-ui
      fcitx-clipboard
      fcitx-dbus
      fcitx-freedesktop-notify
      fcitx-fullwidth-char
      fcitx-imselector
      fcitx-ipc
      fcitx-ipcportal
      fcitx-keyboard
      fcitx-kimpanel-ui
      fcitx-notificationitem
      fcitx-pinyin
      fcitx-pinyin-enhance
      fcitx-punc
      fcitx-quickphrase
      fcitx-remote
      fcitx-spell
      fcitx-table
      fcitx-unicode
      fcitx-unikey
      fcitx-vk
      fcitx-x11
      fcitx-xim
      fcitx-xkb
      fcitx-xkbdbus

  2. Found 2 disabled addons:

      fcitx-light-ui
      fcitx-qw

3. Addon Libraries:

  All libraries for all addons are found.

4. User Interface:

  Found 2 enabled user interface addons:

    fcitx-classic-ui
    fcitx-kimpanel-ui

## Input Methods:
1. Found 2 enabled input methods:

    fcitx-keyboard-us
    unikey

2. Default input methods:

  You have a keyboard input method "fcitx-keyboard-us" correctly added as 
your default input method.

# Log:
1. `date`:

    Tue Oct 16 15:09:15 UTC 2018

2. `~/.config/fcitx/log/`:

    total 0

3. `~/.config/fcitx/log/crash.log`:

  `~/.config/fcitx/log/crash.log` not found.

Trả lời cho