Vào 22:37:07 UTC Thứ Sáu, ngày 04 tháng 1 năm 2019, maikhai đã viết:
> http://hackage.haskell.org/package/taffybar
> 
> Cài vô rồi,edit .xinitrc như hướng dẫn rồi (thử cả 2 kiểu), vậy mà nó trơ trơ 
> không xuất hiện.
> Làm càng thêm tò mò muốn nhìn thấy nó ra răng ...

Gõ thêm:
Khi trước thì / output df chừng hơn 8GB, sau khi cài nó thành:
/dev/sda3      209610568  16787820 182105456   9% /
tức là nó tăng gấp đôi; không hiểu nó ịn vào những gì mà khiếp thế!

-- 
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c4378d44-1dcb-474c-ac7d-447ab5c90d4e%40googlegroups.com.

Trả lời cho