http://hackage.haskell.org/package/taffybar

Cài vô rồi,edit .xinitrc như hướng dẫn rồi (thử cả 2 kiểu), vậy mà nó trơ trơ 
không xuất hiện.
Làm càng thêm tò mò muốn nhìn thấy nó ra răng ...

-- 
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/daa90a9e-9409-4c1d-8d6e-5bc081aa1623%40googlegroups.com.

Trả lời cho