Türkiye Beyazay Derneği İzmir şubesi olarak bu Eğitim Yılındada Görme
engelli öğrencileri Hayata hazırlıyoruz Projesine başlamak istiyoruz. bu
Projeyle Cumartesi günleri Farklı Üniversitelerdeki Gönüllü öğrencilerle
Görme engelli öğrenciler birlikte kitap okuma ve tartışma etkinlikleri gezi
piknik faaliyetleri kültür ve sanat etkinlikleri pilanlıyoruz. amacımız
engellilerle birlikte yaşama kültürünü arttırmak bu Faaliyetlere görme
engelli öğrencileri ve Üniversiteli öğrencilerimizi  bekliyoruz.Tel:0506
514 96 93

-- 

Salih ARIKAN

 skaype: saliharikan2

 facebook:  *https://www.facebook.com/saliharikan4
<https://register.facebook.com/saliharikan4>*

GSM. 0506 514 96 93

www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap