کارگاه رایانش ابری و کسب و کار:

   - در این کارگاه ضمن مطالعه موردی روی خدمات مبتنی بر رایانش ابری و بررسی
   فرصت های شغلی، نحوه کسب درآمد و کارآفرینی از طریق آنها در داخل کشور مورد
   بررسی قرار خواهد گرفت و برخی تکنیک های رایج معرفی خواهد شد.


   - اطلاعات بیشتر در کانال خبری جامعه آزاد رایانش ابری ایران
   <https://telegram.me/Occc_news>


-- 
Kind regards,
Morteza Sargolzaei Javan
Director of Cloud Research Center (CRC)
Founder of Open Community of Cloud Computing (oCCc)
PhD Candidate on Information Technology
Amirkabir University of Technology
Profile: http://crc.aut.ac.ir/javan
Blog: http://www.msjavan.ir

<https://www.instagram.com/morteza.javan/>
<http://ir.linkedin.com/pub/morteza-javan/44/a50/719> [image:
http://ir.linkedin.com/pub/morteza-javan/44/a50/719]
<https://ir.linkedin.com/in/msjavan> [image:
https://twitter.com/morteza_javan] <https://twitter.com/morteza_javan> [image:
http://msjavan.ir/rss] <http://msjavan.ir/rss> [image:
http://www.slideshare.net/msjavan] <http://www.slideshare.net/msjavan>
<http://www.aparat.com/msjavan>

-- 
شما به این دلیل این پیغام را دریافت کرده اید که در گروه تخصصی رایانش ابری 
وابسته به مرکز رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جامعه آزاد رایانش ابری 
ایران عضو شده اید.
http://crc.aut.ac.ir
http://occc.ir

این گروه برای بحث پیرامون مسائل مختلف در حوزه رایانش ابری و اطلاع از آخرین 
اخبار مربوط به این حوزه می باشد
برای ارتباط با افراد فعال در این حوزه میتوانید در جلسات حضوری جامعه آزاد رایانش 
ابری ایران که بصورت عمومی برگزار میشود شرکت کنید

برای طرح پرسش و دریافت پاسخ میتوانید به سایت زیر نیز مراجعه نمایید
http://ask.occc.ir

برای استفاده از دانشنامه آزاد رایانش ابری میتوانید به سایت زیر مراجعه نمایید
http://wiki.occc.ir

برای اطلاع از آخرین اخبار و فعالیت های انجام شده در جامعه رایانش ابری میتوانید 
به بورد عمومی مراجعه نمایید
https://trello.com/occc_board

همچنین میتوانید سری به رصد خانه رایانش ابری بزنید تا از رویدادهای اخیر در سطح 
جهان مطلع شوید
http://news.occc.ir/index.php?hours=168
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Aut 
Cloud Computing Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to aut-cloud-computing-group+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to aut-cloud-computing-group@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/aut-cloud-computing-group.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/aut-cloud-computing-group/CAGxGgs49VYZG0_9n_FJj2fe5xEhewc3smXRQjPGZZMFFcTor7A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to