سلام

مجموعه دیتاست های Parallel Workload Archive مربوط به کلاستر و گرید می باشند
و علی رغم اینکه در بسیاری از کارها و مقالات مرتبط حوزه رایانش ابری استفاده
شده اند اما با توجه به ماهیت متفاوت ابرها، در عمل استفاده از این دیتاست ها
تشکیک در خروجی و عدم اطمینان به پاسخها را ایجاد می کند. دو پارامتر مهم
بودجه و مهلت زمانی در این دیتاست ها وجود ندارد و خصوصیات ماشینهای مجازی
بایستی بر اساس مدل ابداعی محقق از روی مشخصات جابهای ارسالی استخراج شود. در
نهایت بازهم نمی توان به پاسخهای بدست آمده اطمینان کرد.
بنده به منظور حل این مشکل (البته تا حدودی) با استفاده از مدلی که در مقاله A
game theoretical model for profit maximization resource allocation in cloud
environment with budget and deadline constraints
<http://link.springer.com/article/10.1007/s11227-016-1782-z?view=classic>
​ <http://link.springer.com/article/10.1007/s11227-016-1782-z?view=classic>
​ارائه کرده ام، دیتا ستی را مبتنی بر مدل پیشنهادی استخراج کرده و هر 38
دیتاست PWA را سازگار با محیط ابری باز تولید کرده ام.
​​
انشالله در روزهای آینده تمامی 38 دیتاست و سورس کد تبدیل را در گروه برای
استفاده عمومی ارسال خواهم کرد.

موفق باشید

-----------------
*"People doing IT for life science must embrace the existential fear, dread
and uncertainty."*{This is a constant; not a trend.}

Best Regards
PhD on Software Engineering
Assistant Professor
Payeme Noor University, Yazd Branch, Iran
------------------
CEO of HPCLab <http://www.hpclab.ir>
Amin Nezarat
aminnezarat@{pnu.ac.ir,gmail.com}
http://www.hpclab.ir

-- 
شما به این دلیل این پیغام را دریافت کرده اید که در گروه تخصصی رایانش ابری 
وابسته به مرکز رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جامعه آزاد رایانش ابری 
ایران عضو شده اید.
http://crc.aut.ac.ir
http://occc.ir

این گروه برای بحث پیرامون مسائل مختلف در حوزه رایانش ابری و اطلاع از آخرین 
اخبار مربوط به این حوزه می باشد
برای ارتباط با افراد فعال در این حوزه میتوانید در جلسات حضوری جامعه آزاد رایانش 
ابری ایران که بصورت عمومی برگزار میشود شرکت کنید

برای طرح پرسش و دریافت پاسخ میتوانید به سایت زیر نیز مراجعه نمایید
http://ask.occc.ir

برای استفاده از دانشنامه آزاد رایانش ابری میتوانید به سایت زیر مراجعه نمایید
http://wiki.occc.ir

برای اطلاع از آخرین اخبار و فعالیت های انجام شده در جامعه رایانش ابری میتوانید 
به بورد عمومی مراجعه نمایید
https://trello.com/occc_board

همچنین میتوانید سری به رصد خانه رایانش ابری بزنید تا از رویدادهای اخیر در سطح 
جهان مطلع شوید
http://news.occc.ir/index.php?hours=168
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Aut 
Cloud Computing Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to aut-cloud-computing-group+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to aut-cloud-computing-group@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/aut-cloud-computing-group.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/aut-cloud-computing-group/CAKCEOMEKFU-Q01FHM8f8MLjtKhbhxk%2Bc61YJPESM-djaQpyV5A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to