Hi all,

I'm trying to load a .paint file or a .coord in matlab using the caret_load 
function from the toolbox of David van Essen.
Unfortunately matlab won't load the file and crashes every time...
Does anybody know how to load a .paint file and a .coord file in matlab?

Thank you in advance!
Best regards,
Carlijn Bakker


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.
_______________________________________________
caret-users mailing list
caret-users@brainvis.wustl.edu
http://brainvis.wustl.edu/mailman/listinfo/caret-users

Reply via email to