Small typo fix added (instllationen -> installationen)

Regards,
Anders
# Translation of openldap debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2023 Martin Bagge <brot...@persilja.net>
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
#
# Martin Ågren <martin.ag...@gmail.com>, 2008.
# Martin Bagge <brot...@perislja.net>, 2010, 2017, 2023
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap_2.4.10-2_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openl...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-08-16 01:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-11-27 09:37+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brot...@persilja.net>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swed...@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Utelämna konfiguration av OpenLDAP-servern?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Om du aktiverar det här alternativet kommer ingen initial konfiguration "
"eller databas att skapas åt dig."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "alltid "

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "vid behov"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "aldrig"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Dumpa databaser till fil vid uppgradering:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Innan du uppgraderar till en ny version av OpenLDAP-servern, kan datat från "
"dina LDAP-kataloger dumpas till klartextfiler i standardformatet LDAP Data "
"Interchange Format."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Väljer du \"alltid\" kommer databaserna alltid att dumpas före en "
"uppgradering. Väljer du \"vid behov\" kommer databasen bara dumpas om den "
"nya versionen är inkompatibel med det gamla databasformatet och måste "
"återimporteras. Om du väljer \"aldrig\", kommer ingen dump göras."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Katalog att dumpa databaser i:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Ange den katalog dit LDAP-databaser ska exporteras. I denna katalog kommer "
"flera LDIF-filer att skapas som svarar mot sökbaserna på servern. Se till "
"att du har tillräckligt med ledigt utrymme på den partition där katalogen "
"finns. Den första förekomsten av strängen \"VERSION\" ersätts med den "
"serverversion du uppgraderar från."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Flytta gammal databas?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Det finns fortfarande filer i /var/lib/ldap/ som troligen kommer göra att "
"konfigurationsprocessen inte fungerar. Om du aktiverar detta val, kommer "
"administrationsskripten att flytta den gamla databasfilen ur vägen innan en "
"ny databas skapas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Försöka konfigurera igen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Konfigurationen du angav är ogiltig. Säkerställ att DNS-domännamnet är "
"syntaktiskt giltigt, att organisationsfältet inte lämnats tomt och att "
"administratörslösenorden överensstämmer. Om du väljer att inte försöka "
"konfigurera igen kommer LDAP-servern inte att ha korrekta inställningar. Kör "
"\"dpkg-reconfigure slapd\" om du vill försöka igen senare."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS-domännamn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNS-domännamnet används för att konstruera bas-DN:et för LDAP-katalogen. "
"Till exempel kommer \"foo.example.org\" att skapa en katalog med \"dc=foo, "
"dc=example, dc=org\" som bas-DN."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Organisationsnamn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Ange namnet på organisationen som ska användas i bas-DN:et för din LDAP-"
"katalog."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administratörslösenord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Ange lösenordet för admin-posten i LDAP-katalogen."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Bekräfta lösenordet:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Ange administratörslösenordet för din LDAP-katalog igen för att verifiera "
"att du har skrivit in det korrekt."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Lösenorden matchar inte"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "De två lösenord du har angett var inte lika. Försök igen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Vill du att databasen ska tas bort när slapd rensas bort?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat-fel vid uppgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Ett fel inträffade när LDAP-katalogen uppgraderades."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Programmet \"slapcat\" misslyckades när det extraherade LDAP-katalogen. "
"Detta kan bero på en felaktig konfigurationsfil (till exempel, saknade "
"\"moduleload\"-rader för att stödja bakändsdatabasen)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Detta fel kommer göra att \"slapadd\" misslyckas även senare. Den gamla "
"databasen kommer flyttas till /var/backups. Om du vill försöka utföra den "
"här uppgraderingen igen, behöver du flytta tillbaka de gamla databasfilerna, "
"korrigera det som har fått slapcat att misslyckas och köra:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Flytta sedan tillbaka databasfilerna till ett utrymme för säkerhetskopior "
"och kör slapadd från ${location}."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Error while performing post-installation tasks"
msgstr "Fel uppstod när installationen avslutades"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"There has been one or more errors while performing some post-installation "
"tasks. This probably means that the slapd package could not automatically "
"migrate one or more LDAP databases, or that a backend being used by the "
"current OpenLDAP installation is not supported anymore."
msgstr ""
"Ett eller flera fel uppstod när installationen avslutades med steget post-"
"installation. Detta innebär vanligen att slapd-paketet inte kunde flytta "
"över en eller flera LDAP-databaser. Eller att en bakgrundsprocess som "
"används av den nuvarande OpenLDAP-installationen inte stöds längre."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The maintainer script responsible for executing the post-installation tasks "
"has exited, but the slapd service has NOT been (re)started. You will need to "
"manually fix the problem and then start the service."
msgstr ""
"Underhålls-skriptet som är ansvarig för att utföra uppgifterna i post-"
"installation avslutades men slapd-tjänsten har INTE startat. Du kommer "
"behöva lösa detta problem och sedan manuellt starta tjänsten."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"For more information on possible problematic scenarios and how to address "
"them, please take a look at the README.Debian file (under /usr/share/doc/"
"slapd/)."
msgstr ""
"För mer information om möjliga problemscenarier och hur dessa ska åtgärdas "
"läs i filen README.Debian (i /usr/share/doc/slapd)."

Reply via email to