package: glibc
severity: wishlist
tags: patch l10n

Please consider to add this file to translation of debconf.
--
brother
# Translation of glibc debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2023 Martin Bagge <brot...@persilja.net>
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
#
# Martin Bagge <brot...@persilja.net>, 2008, 2011, 2014, 2023
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glibc_2.7-11_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gl...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-03 21:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2023-11-27 09:01+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brot...@persilja.net>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swed...@lists.debian.org>\n"
"Language: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "Alla lokalanpassningar"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "Lokalanpassningar att generera:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
"to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr ""
"Lokalanpassning (locale) är ett ramverk för att växla mellan flera språk för "
"att låta användare använda sitt språk, land, tecken och sorteringsordning, "
"etc."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
"useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr ""
"Välj vilka lokalanpassningar som ska genereras. UTF-8-lokaler bör väljas som "
"standard, speciellt för nya installationer. Andra teckenuppsättningar kan "
"vara användbara för bakåtkompatibilitet med äldre system och programvara."

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Välj lokalanpassning som ska vara standard i systemet:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
"for the user. You can choose a default locale for the system from the "
"generated locales."
msgstr ""
"Många paket i Debian använder lokalanpassningar för att visa text i det "
"korrekta språket för användaren. Du kan välja en standardlokal för systemet "
"från de genererade lokalerna."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"This will select the default language for the entire system. If this system "
"is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
"language, they will experience difficulties."
msgstr ""
"Detta kommer att välja standardspråket för hela systemet. Om du kör ett "
"system med flera användare där inte alla talar det valda språket, kan de få "
"problem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
msgstr "Vill du uppgradera glibc nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. "
"The installation process is able to restart some services (such as ssh or "
"telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such "
"program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by "
"yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
"sessions."
msgstr ""
"Körande tjänster och program som använder NSS behöver startas om, annars "
"kanske de inte kan köra uppslag eller autentisering längre. Installationen "
"kan starta om några tjänster (ex. ssh och telnetd), andra program kan inte "
"startas om automatiskt - xdm är ett sådant program som du måste starta om "
"själv eftersom det skulle starta om din X-session."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"This script detected the following installed services which must be stopped "
"before the upgrade: ${services}"
msgstr ""
"Skriptet hittade följande installerade tjänster som måste stoppas före "
"uppgraderingen: ${services}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
"No to the question below."
msgstr ""
"Om du vill avbryta uppgraderingen nu och fortsätta senare anger du Nej på "
"frågan nedan."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
msgstr "Tjänster att starta om för uppgradering av GNU libc-biblioteket:"

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"Körande tjänster och program som använder NSS behöver startas om, annars "
"kanske de inte kan köra uppslag eller autentisering längre (för tjänster "
"såsom ssh kan det påverka din möjlighet att logga in). Granska följande "
"blankstegsseparerade lista över init.d-skript för tjänster som ska startas "
"om nu, och gör ändringar om det behövs."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Observera: omstart av sshd/telnetd ska inte påverka befintliga anslutningar."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
msgstr ""
"Misslyckades med att starta om vissa tjänster för uppgraderingen av GNU libc"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the GNU libc library "
"upgrade:"
msgstr ""
"Följande tjänster kunde inte startas om för uppgraderingen av GNU libc-"
"biblioteket:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running 'invoke-rc.d <service> "
"start'."
msgstr ""
"Du behöver starta dessa manuellt genom att köra \"invoke-rc.d <tjänst> "
"start\"."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"xscreensaver och xlockmore måste startas om innan uppgraderingen påbörjas"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
"these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"En eller flera instanser av xscreensaver eller xlockmore har hittats på "
"systemet. På grund av inkompatibilitet i och med förändringar av biblioteket "
"kan uppgraderingen av GNU libc innebära att du inte kan autentisera med "
"dessa program. Se till att alla instanser av programmen startas om eller "
"stoppas innan du fortsätter med denna uppgradering för att undvika att "
"användare blir utelåsta från sina sessioner."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Ska tjänster startas om vid paketuppgraderingar utan att först fråga?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Det finns tjänster installerade på systemet som behöver startas om när vissa "
"bibliotek, exempelvis libpam, libc och libssl, uppgraderas. Eftersom dessa "
"omstarter kan orsaka avbrott i tjänsten ställs normalt en fråga vid varje "
"uppgradering där en lista med tjänster som ska startas om presenteras. Du "
"kan välja att aktivera detta alternativ för att undvika att frågan ställs. "
"Istället kommer alla nödvändiga omstarter att göras automatiskt."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid "Kernel must be upgraded"
msgstr "Kärnan måste uppgraderas"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later.  Please upgrade your kernel and reboot before installing glibc. You "
"may need to use \"apt -f install\" after reboot to solve dependencies."
msgstr ""
"Den här versionen av GNU libc behöver åtminstone version ${kernel_ver} av "
"kärnan. Uppgradera kärnan och starta om systemet före glibc installeras. Det "
"kan tänkas att du behöver köra \"apt -f install\" för att lösa "
"beroendeknutar efter omstart."

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid "Kernel version not supported"
msgstr "Kärnans version har inget stöd"

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later.  Older versions might work but are not officially supported by "
"Debian.  Please consider upgrading your kernel."
msgstr ""
"Den här versionen av GNU libc behöver åtminstone version ${kernel_ver} av "
"kärnan. Äldre versioner kan eventuellt fungera men det finns inget "
"officiellt stöd för dessa från Debainprojektet. Överväg att uppgradera din "
"kärna."

Reply via email to