2017-11-29, 16:46 (+0100); Narcis Garcia escriu:
> Un altre cas d'ús és la carpeta de xarxa:
> 
> $ mkdir /srv/DocumentsCompartits
> $ chgrp users /srv/DocumentsCompartits
> $ chmod u=rwXg,g=rwXg,o= /srv/DocumentsCompartits
> $ usermod --append --groups users pepita
> $ usermod --append --groups users pepito
> 
> Com es fa per a què pepita crei documents a la carpeta compartida i
> garantir que pepito també hi tindrà permisos r/w?

Com ja han comentat abans, això es pot aconseguir fàcilment amb ACLs :

$ setfacl -m default:g:users:rw /srv/DocumentsCompartits

Respondre per correu electrònic a