Build: https://jenkins.thetaphi.de/job/Lucene-Solr-7.x-Windows/533/
Java: 64bit/jdk-9.0.4 -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseSerialGC

7 tests failed.
FAILED: org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest.testTrigger

Error Message:
expected:<3> but was:<2>

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: expected:<3> but was:<2>
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([A86A8FEB7F34064:694D9E7C2E3C3349]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:647)
    at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:128)
    at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:472)
    at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:456)
    at 
org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest.scheduledTriggerTest(ScheduledTriggerTest.java:111)
    at 
org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest.testTrigger(ScheduledTriggerTest.java:64)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180408101356022, index.20180408101356288, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180408101356022, 
index.20180408101356288, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([A86A8FEB7F34064:D12DA838B2DB29D7]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:966)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:937)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:913)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180408101446732, index.20180408101447288, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180408101446732, 
index.20180408101447288, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([A86A8FEB7F34064:D12DA838B2DB29D7]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:966)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:937)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:913)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180408101516717, index.20180408101517121, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180408101516717, 
index.20180408101517121, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([A86A8FEB7F34064:D12DA838B2DB29D7]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:966)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:937)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:913)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180408101536550, index.20180408101536787, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180408101536550, 
index.20180408101536787, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([A86A8FEB7F34064:D12DA838B2DB29D7]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:966)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:937)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:913)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180408101354173, index.20180408101354463, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180408101354173, 
index.20180408101354463, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([A86A8FEB7F34064:D12DA838B2DB29D7]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:966)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:937)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:913)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180408092515440, index.20180408092515667, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180408092515440, 
index.20180408092515667, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([A86A8FEB7F34064:D12DA838B2DB29D7]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:966)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:937)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:913)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
Build Log:
[...truncated 13481 lines...]
  [junit4] Suite: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler
  [junit4]  2> 1785668 INFO 
(SUITE-TestReplicationHandler-seed#[A86A8FEB7F34064]-worker) [  ] 
o.a.s.SolrTestCaseJ4 SecureRandom sanity checks: 
test.solr.allowed.securerandom=null & java.security.egd=file:/dev/./urandom
  [junit4]  2> Creating dataDir: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\init-core-data-001
  [junit4]  2> 1785669 WARN 
(SUITE-TestReplicationHandler-seed#[A86A8FEB7F34064]-worker) [  ] 
o.a.s.SolrTestCaseJ4 startTrackingSearchers: numOpens=2 numCloses=2
  [junit4]  2> 1785669 INFO 
(SUITE-TestReplicationHandler-seed#[A86A8FEB7F34064]-worker) [  ] 
o.a.s.SolrTestCaseJ4 Using PointFields (NUMERIC_POINTS_SYSPROP=true) 
w/NUMERIC_DOCVALUES_SYSPROP=true
  [junit4]  2> 1785670 INFO 
(SUITE-TestReplicationHandler-seed#[A86A8FEB7F34064]-worker) [  ] 
o.a.s.SolrTestCaseJ4 Randomized ssl (false) and clientAuth (false) via: 
@org.apache.solr.SolrTestCaseJ4$SuppressSSL(bugUrl="None")
  [junit4] IGNOR/A 0.00s J0 | 
TestReplicationHandler.doTestIndexFetchOnMasterRestart
  [junit4]  > Assumption #1: 'badapple' test group is disabled 
(@BadApple(bugUrl="https://issues.apache.org/jira/browse/SOLR-9036";))
  [junit4]  2> 1785672 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 ###Starting 
doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity
  [junit4]  2> 1785672 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 Writing core.properties file to 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\collection1
  [junit4]  2> 1785677 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.Server jetty-9.4.8.v20171121, build timestamp: 
????-??-??T??:??:??+01:00, git hash: 82b8fb23f757335bb3329d540ce37a2a2615f0a8
  [junit4]  2> 1785677 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session DefaultSessionIdManager workerName=node0
  [junit4]  2> 1785677 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session No SessionScavenger set, using defaults
  [junit4]  2> 1785677 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session Scavenging every 600000ms
  [junit4]  2> 1785678 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Started 
o.e.j.s.ServletContextHandler@36de486{/solr,null,AVAILABLE}
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Started 
ServerConnector@47f84a8{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:56923}
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.Server Started @1785719ms
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.s.e.JettySolrRunner Jetty properties: {hostContext=/solr, 
solr.data.dir=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\collection1\data,
 hostPort=56923}
  [junit4]  2> 1785680 ERROR 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.u.StartupLoggingUtils Missing Java Option solr.log.dir. Logging 
may be missing or incomplete.
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter Using logger factory 
org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter ___   _    Welcome to Apache Solr? 
version 7.4.0
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter / __| ___| |_ _  Starting in standalone 
mode on port null
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter \__ \/ _ \ | '_| Install dir: null
  [junit4]  2> 1785680 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter |___/\___/_|_|  Start time: 
2018-04-08T00:24:40.540395400Z
  [junit4]  2> 1785681 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Loading container configuration from 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\solr.xml
  [junit4]  2> 1785683 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverWorkLoopDelay is ignored
  [junit4]  2> 1785683 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverBadNodeExpiration is ignored
  [junit4]  2> 1785683 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig MBean server found: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e, but no JMX reporters were 
configured - adding default JMX reporter.
  [junit4]  2> 1785721 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.node' (registry 
'solr.node') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785728 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jvm' (registry 
'solr.jvm') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785728 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jetty' (registry 
'solr.jetty') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785731 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Found 1 core definitions underneath 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\.
  [junit4]  2> 1785731 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Cores are: [collection1]
  [junit4]  2> 1785731 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  ] 
o.a.s.c.TransientSolrCoreCacheDefault Allocating transient cache for 4 
transient cores
  [junit4]  2> 1785739 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrConfig Using Lucene MatchVersion: 7.4.0
  [junit4]  2> 1785756 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema [collection1] Schema name=test
  [junit4]  2> 1785756 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema Loaded schema test/1.2 with uniqueid field id
  [junit4]  2> 1785756 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.CoreContainer Creating SolrCore 'collection1' using 
configuration from instancedir 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\.\collection1,
 trusted=true
  [junit4]  2> 1785756 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 
'solr.core.collection1' (registry 'solr.core.collection1') enabled at server: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785756 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore solr.RecoveryStrategy.Builder
  [junit4]  2> 1785756 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [[collection1] ] Opening new SolrCore at 
[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\collection1],
 
dataDir=[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\.\collection1\data\]
  [junit4]  2> 1785757 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.LogByteSizeMergePolicy: [LogByteSizeMergePolicy: 
minMergeSize=1677721, mergeFactor=23, maxMergeSize=2147483648, 
maxMergeSizeForForcedMerge=9223372036854775807, calibrateSizeByDeletes=true, 
maxMergeDocs=2147483647, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, 
noCFSRatio=0.5015184540610905]
  [junit4]  2> 1785821 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Hard AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 1785821 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Soft AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 1785822 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.TieredMergePolicy: [TieredMergePolicy: 
maxMergeAtOnce=17, maxMergeAtOnceExplicit=17, maxMergedSegmentMB=47.318359375, 
floorSegmentMB=1.748046875, forceMergeDeletesPctAllowed=14.422675961927633, 
segmentsPerTier=26.0, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, 
noCFSRatio=0.7877077791157258
  [junit4]  2> 1785822 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.SolrIndexSearcher Opening 
[Searcher@28ee7215[collection1] main]
  [junit4]  2> 1785822 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.r.ManagedResourceStorage File-based storage initialized to 
use dir: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\collection1\conf
  [junit4]  2> 1785823 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Replication enabled for following 
config files: schema.xml,xslt/dummy.xsl
  [junit4]  2> 1785823 INFO (coreLoadExecutor-5106-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Commits will be reserved for 10000ms.
  [junit4]  2> 1785823 INFO 
(searcherExecutor-5107-thread-1-processing-x:collection1) [  x:collection1] 
o.a.s.c.SolrCore [collection1] Registered new searcher 
Searcher@28ee7215[collection1] 
main{ExitableDirectoryReader(UninvertingDirectoryReader())}
  [junit4]  2> 1785825 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 Writing core.properties file to 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\collection1
  [junit4]  2> 1785829 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.Server jetty-9.4.8.v20171121, build timestamp: 
????-??-??T??:??:??+01:00, git hash: 82b8fb23f757335bb3329d540ce37a2a2615f0a8
  [junit4]  2> 1785829 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session DefaultSessionIdManager workerName=node0
  [junit4]  2> 1785829 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session No SessionScavenger set, using defaults
  [junit4]  2> 1785829 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session Scavenging every 600000ms
  [junit4]  2> 1785829 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Started 
o.e.j.s.ServletContextHandler@62d1a78c{/solr,null,AVAILABLE}
  [junit4]  2> 1785830 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Started 
ServerConnector@7ec1a6e8{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:56938}
  [junit4]  2> 1785830 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.Server Started @1785869ms
  [junit4]  2> 1785830 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.s.e.JettySolrRunner Jetty properties: {hostContext=/solr, 
solr.data.dir=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\collection1\data,
 hostPort=56938}
  [junit4]  2> 1785830 ERROR 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.u.StartupLoggingUtils Missing Java Option solr.log.dir. Logging 
may be missing or incomplete.
  [junit4]  2> 1785830 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter Using logger factory 
org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory
  [junit4]  2> 1785831 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter ___   _    Welcome to Apache Solr? 
version 7.4.0
  [junit4]  2> 1785831 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter / __| ___| |_ _  Starting in standalone 
mode on port null
  [junit4]  2> 1785831 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter \__ \/ _ \ | '_| Install dir: null
  [junit4]  2> 1785831 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter |___/\___/_|_|  Start time: 
2018-04-08T00:24:40.691650500Z
  [junit4]  2> 1785831 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Loading container configuration from 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\solr.xml
  [junit4]  2> 1785833 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverWorkLoopDelay is ignored
  [junit4]  2> 1785833 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverBadNodeExpiration is ignored
  [junit4]  2> 1785834 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig MBean server found: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e, but no JMX reporters were 
configured - adding default JMX reporter.
  [junit4]  2> 1785871 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.node' (registry 
'solr.node') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785880 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jvm' (registry 
'solr.jvm') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785880 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jetty' (registry 
'solr.jetty') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785880 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Found 1 core definitions underneath 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\.
  [junit4]  2> 1785880 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Cores are: [collection1]
  [junit4]  2> 1785883 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  ] 
o.a.s.c.TransientSolrCoreCacheDefault Allocating transient cache for 4 
transient cores
  [junit4]  2> 1785891 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrConfig Using Lucene MatchVersion: 7.4.0
  [junit4]  2> 1785911 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema [collection1] Schema name=test
  [junit4]  2> 1785912 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema Loaded schema test/1.2 with uniqueid field id
  [junit4]  2> 1785912 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.CoreContainer Creating SolrCore 'collection1' using 
configuration from instancedir 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\.\collection1,
 trusted=true
  [junit4]  2> 1785912 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 
'solr.core.collection1' (registry 'solr.core.collection1') enabled at server: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1785912 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore solr.RecoveryStrategy.Builder
  [junit4]  2> 1785912 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [[collection1] ] Opening new SolrCore at 
[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\collection1],
 
dataDir=[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\.\collection1\data\]
  [junit4]  2> 1785914 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.LogByteSizeMergePolicy: [LogByteSizeMergePolicy: 
minMergeSize=1677721, mergeFactor=23, maxMergeSize=2147483648, 
maxMergeSizeForForcedMerge=9223372036854775807, calibrateSizeByDeletes=true, 
maxMergeDocs=2147483647, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, 
noCFSRatio=0.5015184540610905]
  [junit4]  2> 1785983 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Hard AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 1785984 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Soft AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 1785984 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.TieredMergePolicy: [TieredMergePolicy: 
maxMergeAtOnce=17, maxMergeAtOnceExplicit=17, maxMergedSegmentMB=47.318359375, 
floorSegmentMB=1.748046875, forceMergeDeletesPctAllowed=14.422675961927633, 
segmentsPerTier=26.0, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, 
noCFSRatio=0.7877077791157258
  [junit4]  2> 1785984 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.SolrIndexSearcher Opening 
[Searcher@7103b49e[collection1] main]
  [junit4]  2> 1785985 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.r.ManagedResourceStorage File-based storage initialized to 
use dir: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-002\collection1\conf
  [junit4]  2> 1785986 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Poll scheduled at an interval of 
1000ms
  [junit4]  2> 1785987 INFO (coreLoadExecutor-5116-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Commits will be reserved for 10000ms.
  [junit4]  2> 1785987 INFO 
(searcherExecutor-5117-thread-1-processing-x:collection1) [  x:collection1] 
o.a.s.c.SolrCore [collection1] Registered new searcher 
Searcher@7103b49e[collection1] 
main{ExitableDirectoryReader(UninvertingDirectoryReader())}
  [junit4]  2> 1785988 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@7ec1a6e8{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 1785989 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=1923957582
  [junit4]  2> 1785989 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.node, tag=null
  [junit4]  2> 1785989 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@4870c359: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@49fca340
  [junit4]  2> 1785994 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jvm, tag=null
  [junit4]  2> 1785994 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@490dffa9: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@3271b1f6
  [junit4]  2> 1785999 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jetty, tag=null
  [junit4]  2> 1785999 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@1cf3a33e: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@2a01c544
  [junit4]  2> 1785999 INFO (coreCloseExecutor-5122-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@635be008
  [junit4]  2> 1785999 INFO (coreCloseExecutor-5122-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=635be008
  [junit4]  2> 1785999 INFO (coreCloseExecutor-5122-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@2fe937ef: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@bbd09cc
  [junit4]  2> 1786007 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@62d1a78c{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 1786007 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4]  2> 1786011 INFO (qtp1420237505-15094) [  x:collection1] 
o.a.s.u.DirectUpdateHandler2 [collection1] REMOVING ALL DOCUMENTS FROM INDEX
  [junit4]  2> 1786011 INFO (qtp1420237505-15094) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{deleteByQuery=*:*} 0 0
  [junit4]  2> 1786012 INFO (qtp1420237505-15096) [  x:collection1] 
o.a.s.u.DirectUpdateHandler2 start 
commit{,optimize=false,openSearcher=true,waitSearcher=true,expungeDeletes=false,softCommit=false,prepareCommit=false}
  [junit4]  2> 1786012 INFO (qtp1420237505-15096) [  x:collection1] 
o.a.s.u.SolrIndexWriter Calling setCommitData with 
IW:org.apache.solr.update.SolrIndexWriter@7cca5d13 commitCommandVersion:0
  [junit4]  2> 1786013 INFO (qtp1420237505-15096) [  x:collection1] 
o.a.s.s.SolrIndexSearcher Opening [Searcher@3330b6c1[collection1] main]
  [junit4]  2> 1786013 INFO (qtp1420237505-15096) [  x:collection1] 
o.a.s.u.DirectUpdateHandler2 end_commit_flush
  [junit4]  2> 1786014 INFO 
(searcherExecutor-5107-thread-1-processing-x:collection1) [  x:collection1] 
o.a.s.c.SolrCore [collection1] Registered new searcher 
Searcher@3330b6c1[collection1] 
main{ExitableDirectoryReader(UninvertingDirectoryReader())}
  [junit4]  2> 1786014 INFO (qtp1420237505-15096) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={waitSearcher=true&commit=true&softCommit=false&wt=javabin&version=2}{commit=}
 0 1
  [junit4]  2> 1786015 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@47f84a8{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 1786015 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=1076859997
  [junit4]  2> 1786015 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.node, tag=null
  [junit4]  2> 1786015 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@17659d90: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@2f9cb47c
  [junit4]  2> 1786016 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jvm, tag=null
  [junit4]  2> 1786016 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@7ae49578: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@3271b1f6
  [junit4]  2> 1786017 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jetty, tag=null
  [junit4]  2> 1786017 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@6ef57f06: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@2a01c544
  [junit4]  2> 1786018 INFO (coreCloseExecutor-5124-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@20b00e61
  [junit4]  2> 1786018 INFO (coreCloseExecutor-5124-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=20b00e61
  [junit4]  2> 1786018 INFO (coreCloseExecutor-5124-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@70c5ccb9: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@239976a5
  [junit4]  2> 1786022 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@36de486{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 1786022 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4]  2> 1786024 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.Server jetty-9.4.8.v20171121, build timestamp: 
????-??-??T??:??:??+01:00, git hash: 82b8fb23f757335bb3329d540ce37a2a2615f0a8
  [junit4]  2> 1786024 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session DefaultSessionIdManager workerName=node0
  [junit4]  2> 1786024 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session No SessionScavenger set, using defaults
  [junit4]  2> 1786024 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session Scavenging every 660000ms
  [junit4]  2> 1786025 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Started 
o.e.j.s.ServletContextHandler@2ec4c455{/solr,null,AVAILABLE}
  [junit4]  2> 1786026 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Started 
ServerConnector@5fa01a99{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:56946}
  [junit4]  2> 1786026 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.Server Started @1786065ms
  [junit4]  2> 1786026 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.s.e.JettySolrRunner Jetty properties: {hostContext=/solr, 
solr.data.dir=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\collection1\data,
 hostPort=56946}
  [junit4]  2> 1786027 ERROR 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.u.StartupLoggingUtils Missing Java Option solr.log.dir. Logging 
may be missing or incomplete.
  [junit4]  2> 1786027 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter Using logger factory 
org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory
  [junit4]  2> 1786027 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter ___   _    Welcome to Apache Solr? 
version 7.4.0
  [junit4]  2> 1786027 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter / __| ___| |_ _  Starting in standalone 
mode on port null
  [junit4]  2> 1786027 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter \__ \/ _ \ | '_| Install dir: null
  [junit4]  2> 1786027 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter |___/\___/_|_|  Start time: 
2018-04-08T00:24:40.887289700Z
  [junit4]  2> 1786027 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Loading container configuration from 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\solr.xml
  [junit4]  2> 1786029 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverWorkLoopDelay is ignored
  [junit4]  2> 1786029 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverBadNodeExpiration is ignored
  [junit4]  2> 1786030 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.SolrXmlConfig MBean server found: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e, but no JMX reporters were 
configured - adding default JMX reporter.
  [junit4]  2> 1786065 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.node' (registry 
'solr.node') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1786070 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jvm' (registry 
'solr.jvm') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1786070 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jetty' (registry 
'solr.jetty') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1786076 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Found 1 core definitions underneath 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\.
  [junit4]  2> 1786076 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterStartupWithNoActivity-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Cores are: [collection1]
  [junit4]  2> 1786076 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  ] 
o.a.s.c.TransientSolrCoreCacheDefault Allocating transient cache for 4 
transient cores
  [junit4]  2> 1786086 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrConfig Using Lucene MatchVersion: 7.4.0
  [junit4]  2> 1786104 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema [collection1] Schema name=test
  [junit4]  2> 1786104 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema Loaded schema test/1.2 with uniqueid field id
  [junit4]  2> 1786104 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.CoreContainer Creating SolrCore 'collection1' using 
configuration from instancedir 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\.\collection1,
 trusted=true
  [junit4]  2> 1786104 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 
'solr.core.collection1' (registry 'solr.core.collection1') enabled at server: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@7f3cdb2e
  [junit4]  2> 1786104 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore solr.RecoveryStrategy.Builder
  [junit4]  2> 1786104 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [[collection1] ] Opening new SolrCore at 
[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\collection1],
 
dataDir=[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\.\collection1\data\]
  [junit4]  2> 1786109 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.TieredMergePolicy: [TieredMergePolicy: 
maxMergeAtOnce=18, maxMergeAtOnceExplicit=16, maxMergedSegmentMB=55.62109375, 
floorSegmentMB=1.6376953125, forceMergeDeletesPctAllowed=23.112654399195467, 
segmentsPerTier=43.0, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, 
noCFSRatio=0.11875490965121616
  [junit4]  2> 1786236 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Hard AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 1786236 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Soft AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 1786236 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.TieredMergePolicy: [TieredMergePolicy: 
maxMergeAtOnce=23, maxMergeAtOnceExplicit=11, maxMergedSegmentMB=48.2646484375, 
floorSegmentMB=1.9423828125, forceMergeDeletesPctAllowed=10.278982738803604, 
segmentsPerTier=17.0, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, noCFSRatio=0.0
  [junit4]  2> 1786237 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.SolrIndexSearcher Opening 
[Searcher@56e87cba[collection1] main]
  [junit4]  2> 1786237 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.r.ManagedResourceStorage File-based storage initialized to 
use dir: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-001\solr-instance-001\collection1\conf
  [junit4]  2> 1786238 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Replication enabled for following 
config files: schema.xml
  [junit4]  2> 1786238 INFO (coreLoadExecutor-5131-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Commits will be reserved for 10000ms.
  [junit4]  2> 1786238 INFO 
(searcherExecutor-5132-thread-1-processing-x:collection1) [  x:collection1] 
o.a.s.c.SolrCore [collection1] Registered new searcher 
Searcher@56e87cba[collection1] 
main{ExitableDirectoryReader(UninvertingDirectoryReader())}
  [junit4]  2> 1786241 INFO (qtp1029424154-15136) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[0]} 0 0
  [junit4]  2> 1786243 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[1]} 0 0
  [junit4]  2> 1786243 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[2]} 0 0
  [junit4]  2> 1786243 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[3]} 0 0
  [junit4]  2> 1786243 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[4]} 0 0
  [junit4]  2> 1786243 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[5]} 0 0
  [junit4]  2> 1786244 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[6]} 0 0
  [junit4]  2> 1786244 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[7]} 0 0
  [junit4]  2> 1786244 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[8]} 0 0
  [junit4]  2> 1786244 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[9]} 0 0
  [junit4]  2> 1786246 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[10]} 0 0
  [junit4]  2> 1786246 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[11]} 0 0
  [junit4]  2> 1786246 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[12]} 0 0
  [junit4]  2> 1786246 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[13]} 0 0
  [junit4]  2> 1786246 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[14]} 0 0
  [junit4]  2> 1786247 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[15]} 0 0
  [junit4]  2> 1786247 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[16]} 0 0
  [junit4]  2> 1786247 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[17]} 0 0
  [junit4]  2> 1786247 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[18]} 0 0
  [junit4]  2> 1786248 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[19]} 0 0
  [junit4]  2> 1786248 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[20]} 0 0
  [junit4]  2> 1786248 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[21]} 0 0
  [junit4]  2> 1786248 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[22]} 0 0
  [junit4]  2> 1786249 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[23]} 0 0
  [junit4]  2> 1786249 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[24]} 0 0
  [junit4]  2> 1786249 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[25]} 0 0
  [junit4]  2> 1786249 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[26]} 0 0
  [junit4]  2> 1786250 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[27]} 0 0
  [junit4]  2> 1786250 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[28]} 0 0
  [junit4]  2> 1786250 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[29]} 0 0
  [junit4]  2> 1786251 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[30]} 0 0
  [junit4]  2> 1786251 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[31]} 0 0
  [junit4]  2> 1786251 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[32]} 0 0
  [junit4]  2> 1786251 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[33]} 0 0
  [junit4]  2> 1786252 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[34]} 0 0
  [junit4]  2> 1786252 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[35]} 0 0
  [junit4]  2> 1786253 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[36]} 0 0
  [junit4]  2> 1786253 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[37]} 0 0
  [junit4]  2> 1786253 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[38]} 0 0
  [junit4]  2> 1786254 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[39]} 0 0
  [junit4]  2> 1786254 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[40]} 0 0
  [junit4]  2> 1786254 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[41]} 0 0
  [junit4]  2> 1786254 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[42]} 0 0
  [junit4]  2> 1786255 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[43]} 0 0
  [junit4]  2> 1786255 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[44]} 0 0
  [junit4]  2> 1786255 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[45]} 0 0
  [junit4]  2> 1786255 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[46]} 0 0
  [junit4]  2> 1786256 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[47]} 0 0
  [junit4]  2> 1786256 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[48]} 0 0
  [junit4]  2> 1786256 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[49]} 0 0
  [junit4]  2> 1786256 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[50]} 0 0
  [junit4]  2> 1786256 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[51]} 0 0
  [junit4]  2> 1786257 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[52]} 0 0
  [junit4]  2> 1786257 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[53]} 0 0
  [junit4]  2> 1786257 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[54]} 0 0
  [junit4]  2> 1786257 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[55]} 0 0
  [junit4]  2> 1786257 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[56]} 0 0
  [junit4]  2> 1786259 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[57]} 0 0
  [junit4]  2> 1786259 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[58]} 0 0
  [junit4]  2> 1786259 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[59]} 0 0
  [junit4]  2> 1786260 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[60]} 0 0
  [junit4]  2> 1786260 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[61]} 0 0
  [junit4]  2> 1786260 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[62]} 0 0
  [junit4]  2> 1786260 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[63]} 0 0
  [junit4]  2> 1786260 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[64]} 0 0
  [junit4]  2> 1786260 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[65]} 0 0
  [junit4]  2> 1786260 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[66]} 0 0
  [junit4]  2> 1786261 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[67]} 0 0
  [junit4]  2> 1786261 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[68]} 0 0
  [junit4]  2> 1786261 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[69]} 0 0
  [junit4]  2> 1786261 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[70]} 0 0
  [junit4]  2> 1786262 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[71]} 0 0
  [junit4]  2> 1786262 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[72]} 0 0
  [junit4]  2> 1786262 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[73]} 0 0
  [junit4]  2> 1786263 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[74]} 0 0
  [junit4]  2> 1786263 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[75]} 0 0
  [junit4]  2> 1786263 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[76]} 0 0
  [junit4]  2> 1786263 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[77]} 0 0
  [junit4]  2> 1786264 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[78]} 0 0
  [junit4]  2> 1786264 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[79]} 0 0
  [junit4]  2> 1786264 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[80]} 0 0
  [junit4]  2> 1786264 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[81]} 0 0
  [junit4]  2> 1786265 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[82]} 0 0
  [junit4]  2> 1786265 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[83]} 0 0
  [junit4]  2> 1786265 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[84]} 0 0
  [junit4]  2> 1786265 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[85]} 0 0
  [junit4]  2> 1786266 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[86]} 0 0
  [junit4]  2> 1786266 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[87]} 0 0
  [junit4]  2> 1786266 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[88]} 0 0
  [junit4]  2> 1786266 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[89]} 0 0
  [junit4]  2> 1786266 INFO (qtp1029424154-15140) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[90]} 0 0
  [junit4]  2> 1786267 INFO (qtp1029424154-15138) [  x:collection1] 
o.a.s.u.p.LogUpdateProcessorFactory [collection1] webapp=/solr path=/update 
params={wt=javabin&version=2}{add=[91]} 0 0
  [junit4]  2> 1786267 INFO (qtp1029424154-1514

[...truncated too long message...]

603 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@49ba70af{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 202603 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=1384808059
  [junit4]  2> 202603 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.node, tag=null
  [junit4]  2> 202603 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@1adec882: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@1af9bc52
  [junit4]  2> 202607 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jvm, tag=null
  [junit4]  2> 202607 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@6183365f: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@5e45c98b
  [junit4]  2> 202609 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jetty, tag=null
  [junit4]  2> 202609 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@6366b0e8: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@3ec57ff1
  [junit4]  2> 202610 INFO (coreCloseExecutor-2183-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@62461d58
  [junit4]  2> 202610 INFO (coreCloseExecutor-2183-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=62461d58
  [junit4]  2> 202610 INFO (coreCloseExecutor-2183-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@40ecd99a: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@4f0aa671
  [junit4]  2> 202615 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@48b1f333{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 202615 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4]  2> 202617 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@60c3181f{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 202617 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=1752924584
  [junit4]  2> 202617 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.node, tag=null
  [junit4]  2> 202617 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@1a8c9897: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@92cd16c
  [junit4]  2> 202621 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jvm, tag=null
  [junit4]  2> 202621 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@29a8df8e: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@5e45c98b
  [junit4]  2> 202624 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jetty, tag=null
  [junit4]  2> 202624 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@2d352858: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@3ec57ff1
  [junit4]  2> 202625 INFO (coreCloseExecutor-2185-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@2540dd2
  [junit4]  2> 202625 INFO (coreCloseExecutor-2185-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=2540dd2
  [junit4]  2> 202625 INFO (coreCloseExecutor-2185-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@50f86fc6: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@2e801768
  [junit4]  2> 202632 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@160f8218{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 202632 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[A86A8FEB7F34064])
 [  ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4] OK   0.80s J0 | 
TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl
  [junit4]  2> NOTE: leaving temporary files on disk at: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_A86A8FEB7F34064-003
  [junit4]  2> NOTE: test params are: 
codec=HighCompressionCompressingStoredFields(storedFieldsFormat=CompressingStoredFieldsFormat(compressionMode=HIGH_COMPRESSION,
 chunkSize=9061, maxDocsPerChunk=1, blockSize=8), 
termVectorsFormat=CompressingTermVectorsFormat(compressionMode=HIGH_COMPRESSION,
 chunkSize=9061, blockSize=8)), sim=RandomSimilarity(queryNorm=false): {}, 
locale=kab-DZ, timezone=Asia/Jayapura
  [junit4]  2> NOTE: Windows 10 10.0 amd64/Oracle Corporation 9.0.4 
(64-bit)/cpus=3,threads=1,free=8120064,total=104718336
  [junit4]  2> NOTE: All tests run in this JVM: [ScheduledTriggerTest, 
TestReplicationHandler, TestReplicationHandler, TestReplicationHandler]
  [junit4] Completed [8/10 (5!)] on J0 in 49.49s, 16 tests, 1 failure <<< 
FAILURES!

[...truncated 24 lines...]
BUILD FAILED
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\lucene\common-build.xml:1568:
 The following error occurred while executing this line:
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\lucene\common-build.xml:1092:
 There were test failures: 10 suites, 90 tests, 5 failures [seed: 
A86A8FEB7F34064]

Total time: 3 minutes 45 seconds

[repro] Setting last failure code to 1

[repro] Failures:
[repro]  0/5 failed: org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest
[repro]  5/5 failed: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler
[repro] Exiting with code 1

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST lucene\build move 
/y lucene\build lucene\build.repro 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST solr\build move /y 
solr\build solr\build.repro 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST lucene\build.orig 
move /y lucene\build.orig lucene\build 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST solr\build.orig 
move /y solr\build.orig solr\build 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>exit 0 
Archiving artifacts
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
[WARNINGS] Parsing warnings in console log with parser Java Compiler (javac)
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
<Git Blamer> Using GitBlamer to create author and commit information for all 
warnings.
<Git Blamer> GIT_COMMIT=2ccea7b4754f10f8474e72ff22f77f6088fc9282, 
workspace=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows
[WARNINGS] Computing warning deltas based on reference build #532
Recording test results
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Build step 'Publish JUnit test result report' changed build result to UNSTABLE
Email was triggered for: Unstable (Test Failures)
Sending email for trigger: Unstable (Test Failures)
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscr...@lucene.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-h...@lucene.apache.org

Reply via email to