Build: https://jenkins.thetaphi.de/job/Lucene-Solr-7.x-Windows/541/
Java: 64bit/jdk-10 -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseSerialGC

7 tests failed.
FAILED: org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest.testTrigger

Error Message:
expected:<3> but was:<2>

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: expected:<3> but was:<2>
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([3D624B6D66561DE6:5EA97DEFFF996ECB]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:647)
    at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:128)
    at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:472)
    at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:456)
    at 
org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest.scheduledTriggerTest(ScheduledTriggerTest.java:111)
    at 
org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest.testTrigger(ScheduledTriggerTest.java:64)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180411111120869, index.20180411111121300, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180411111120869, 
index.20180411111121300, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([3D624B6D66561DE6:E6C94BAB637E7455]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:968)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:939)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:915)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180411111144637, index.20180411111145167, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180411111144637, 
index.20180411111145167, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([3D624B6D66561DE6:E6C94BAB637E7455]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:968)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:939)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:915)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180411111211692, index.20180411111212186, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180411111211692, 
index.20180411111212186, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([3D624B6D66561DE6:E6C94BAB637E7455]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:968)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:939)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:915)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180411111246122, index.20180411111246772, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180411111246122, 
index.20180411111246772, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([3D624B6D66561DE6:E6C94BAB637E7455]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:968)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:939)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:915)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180411111028657, index.20180411111029247, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180411111028657, 
index.20180411111029247, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([3D624B6D66561DE6:E6C94BAB637E7455]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:968)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:939)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:915)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)


FAILED: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication

Error Message:
found:2[index.20180411101744475, index.20180411101745174, index.properties, 
replication.properties, snapshot_metadata]

Stack Trace:
java.lang.AssertionError: found:2[index.20180411101744475, 
index.20180411101745174, index.properties, replication.properties, 
snapshot_metadata]
    at 
__randomizedtesting.SeedInfo.seed([3D624B6D66561DE6:E6C94BAB637E7455]:0)
    at org.junit.Assert.fail(Assert.java:93)
    at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:43)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:968)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.checkForSingleIndex(TestReplicationHandler.java:939)
    at 
org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler.doTestStressReplication(TestReplicationHandler.java:915)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at 
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.invoke(RandomizedRunner.java:1737)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$8.evaluate(RandomizedRunner.java:934)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$9.evaluate(RandomizedRunner.java:970)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$10.evaluate(RandomizedRunner.java:984)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleSetupTeardownChained$1.evaluate(TestRuleSetupTeardownChained.java:49)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleThreadAndTestName$1.evaluate(TestRuleThreadAndTestName.java:48)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl.forkTimeoutingTask(ThreadLeakControl.java:817)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$3.evaluate(ThreadLeakControl.java:468)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner.runSingleTest(RandomizedRunner.java:943)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$5.evaluate(RandomizedRunner.java:829)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$6.evaluate(RandomizedRunner.java:879)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.RandomizedRunner$7.evaluate(RandomizedRunner.java:890)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.SystemPropertiesRestoreRule$1.evaluate(SystemPropertiesRestoreRule.java:57)
    at 
org.apache.lucene.util.AbstractBeforeAfterRule$1.evaluate(AbstractBeforeAfterRule.java:45)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleStoreClassName$1.evaluate(TestRuleStoreClassName.java:41)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule$1.evaluate(NoShadowingOrOverridesOnMethodsRule.java:40)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleAssertionsRequired$1.evaluate(TestRuleAssertionsRequired.java:53)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleMarkFailure$1.evaluate(TestRuleMarkFailure.java:47)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreAfterMaxFailures$1.evaluate(TestRuleIgnoreAfterMaxFailures.java:64)
    at 
org.apache.lucene.util.TestRuleIgnoreTestSuites$1.evaluate(TestRuleIgnoreTestSuites.java:54)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.rules.StatementAdapter.evaluate(StatementAdapter.java:36)
    at 
com.carrotsearch.randomizedtesting.ThreadLeakControl$StatementRunner.run(ThreadLeakControl.java:368)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
Build Log:
[...truncated 12936 lines...]
  [junit4] Suite: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler
  [junit4]  2> Creating dataDir: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\init-core-data-001
  [junit4]  2> 683285 INFO 
(SUITE-TestReplicationHandler-seed#[3D624B6D66561DE6]-worker) [  ] 
o.a.s.SolrTestCaseJ4 Using PointFields (NUMERIC_POINTS_SYSPROP=true) 
w/NUMERIC_DOCVALUES_SYSPROP=true
  [junit4]  2> 683287 INFO 
(SUITE-TestReplicationHandler-seed#[3D624B6D66561DE6]-worker) [  ] 
o.a.s.SolrTestCaseJ4 Randomized ssl (false) and clientAuth (false) via: 
@org.apache.solr.SolrTestCaseJ4$SuppressSSL(bugUrl="None")
  [junit4]  2> 683287 INFO 
(SUITE-TestReplicationHandler-seed#[3D624B6D66561DE6]-worker) [  ] 
o.a.s.SolrTestCaseJ4 SecureRandom sanity checks: 
test.solr.allowed.securerandom=null & java.security.egd=file:/dev/./urandom
  [junit4]  2> 683288 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 ###Starting doTestIllegalFilePaths
  [junit4]  2> 683288 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 Writing core.properties file to 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\collection1
  [junit4]  2> 683292 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.Server jetty-9.4.8.v20171121, build timestamp: 
2017-11-21T23:27:37+02:00, git hash: 82b8fb23f757335bb3329d540ce37a2a2615f0a8
  [junit4]  2> 683293 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session DefaultSessionIdManager workerName=node0
  [junit4]  2> 683293 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session No SessionScavenger set, using defaults
  [junit4]  2> 683293 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session Scavenging every 600000ms
  [junit4]  2> 683293 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.h.ContextHandler Started 
o.e.j.s.ServletContextHandler@39b8c9e3{/solr,null,AVAILABLE}
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.AbstractConnector Started 
ServerConnector@f584a7a{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:54187}
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.Server Started @683337ms
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.s.e.JettySolrRunner Jetty properties: {hostContext=/solr, 
solr.data.dir=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\collection1\data,
 hostPort=54187}
  [junit4]  2> 683295 ERROR 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.u.StartupLoggingUtils Missing Java Option solr.log.dir. Logging may 
be missing or incomplete.
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter Using logger factory 
org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter ___   _    Welcome to Apache Solr™ 
version 7.4.0
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter / __| ___| |_ _  Starting in standalone mode on 
port null
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter \__ \/ _ \ | '_| Install dir: null
  [junit4]  2> 683295 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter |___/\___/_|_|  Start time: 
2018-04-11T13:17:35.891821300Z
  [junit4]  2> 683297 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Loading container configuration from 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\solr.xml
  [junit4]  2> 683299 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverWorkLoopDelay is ignored
  [junit4]  2> 683299 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverBadNodeExpiration is ignored
  [junit4]  2> 683300 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig MBean server found: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da, but no JMX reporters were 
configured - adding default JMX reporter.
  [junit4]  2> 683354 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.node' (registry 
'solr.node') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683365 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jvm' (registry 
'solr.jvm') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683365 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jetty' (registry 
'solr.jetty') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683369 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Found 1 core definitions underneath 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\.
  [junit4]  2> 683370 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Cores are: [collection1]
  [junit4]  2> 683370 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  ] 
o.a.s.c.TransientSolrCoreCacheDefault Allocating transient cache for 4 
transient cores
  [junit4]  2> 683377 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrConfig Using Lucene MatchVersion: 7.4.0
  [junit4]  2> 683382 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema [collection1] Schema name=test
  [junit4]  2> 683383 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema Loaded schema test/1.2 with uniqueid field id
  [junit4]  2> 683383 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.CoreContainer Creating SolrCore 'collection1' using 
configuration from instancedir 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\.\collection1,
 trusted=true
  [junit4]  2> 683383 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 
'solr.core.collection1' (registry 'solr.core.collection1') enabled at server: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683383 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore solr.RecoveryStrategy.Builder
  [junit4]  2> 683383 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [[collection1] ] Opening new SolrCore at 
[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\collection1],
 
dataDir=[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\.\collection1\data\]
  [junit4]  2> 683385 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.AlcoholicMergePolicy: [AlcoholicMergePolicy: 
minMergeSize=0, mergeFactor=10, maxMergeSize=754355397, 
maxMergeSizeForForcedMerge=9223372036854775807, calibrateSizeByDeletes=true, 
maxMergeDocs=2147483647, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, 
noCFSRatio=0.1]
  [junit4]  2> 683433 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Hard AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 683433 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Soft AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 683434 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.TieredMergePolicy: [TieredMergePolicy: 
maxMergeAtOnce=5, maxMergeAtOnceExplicit=2, maxMergedSegmentMB=83.5087890625, 
floorSegmentMB=1.7509765625, forceMergeDeletesPctAllowed=24.381770411728223, 
segmentsPerTier=49.0, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, noCFSRatio=0.0
  [junit4]  2> 683434 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.SolrIndexSearcher Opening 
[Searcher@23946690[collection1] main]
  [junit4]  2> 683434 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.r.ManagedResourceStorage File-based storage initialized to 
use dir: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-001\collection1\conf
  [junit4]  2> 683435 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Replication enabled for following 
config files: schema.xml,xslt/dummy.xsl
  [junit4]  2> 683435 INFO (coreLoadExecutor-3158-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Commits will be reserved for 10000ms.
  [junit4]  2> 683435 INFO 
(searcherExecutor-3159-thread-1-processing-x:collection1) [  x:collection1] 
o.a.s.c.SolrCore [collection1] Registered new searcher 
Searcher@23946690[collection1] 
main{ExitableDirectoryReader(UninvertingDirectoryReader())}
  [junit4]  2> 683437 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 Writing core.properties file to 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\collection1
  [junit4]  2> 683442 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.Server jetty-9.4.8.v20171121, build timestamp: 
2017-11-21T23:27:37+02:00, git hash: 82b8fb23f757335bb3329d540ce37a2a2615f0a8
  [junit4]  2> 683442 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session DefaultSessionIdManager workerName=node0
  [junit4]  2> 683443 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session No SessionScavenger set, using defaults
  [junit4]  2> 683443 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session Scavenging every 600000ms
  [junit4]  2> 683453 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.h.ContextHandler Started 
o.e.j.s.ServletContextHandler@ee51c6{/solr,null,AVAILABLE}
  [junit4]  2> 683454 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.AbstractConnector Started 
ServerConnector@59f2560a{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:54190}
  [junit4]  2> 683454 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.Server Started @683497ms
  [junit4]  2> 683454 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.s.e.JettySolrRunner Jetty properties: {hostContext=/solr, 
solr.data.dir=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\collection1\data,
 hostPort=54190}
  [junit4]  2> 683455 ERROR 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.u.StartupLoggingUtils Missing Java Option solr.log.dir. Logging may 
be missing or incomplete.
  [junit4]  2> 683455 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter Using logger factory 
org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory
  [junit4]  2> 683455 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter ___   _    Welcome to Apache Solr™ 
version 7.4.0
  [junit4]  2> 683455 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter / __| ___| |_ _  Starting in standalone mode on 
port null
  [junit4]  2> 683455 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter \__ \/ _ \ | '_| Install dir: null
  [junit4]  2> 683455 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.s.SolrDispatchFilter |___/\___/_|_|  Start time: 
2018-04-11T13:17:36.051914100Z
  [junit4]  2> 683455 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Loading container configuration from 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\solr.xml
  [junit4]  2> 683458 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverWorkLoopDelay is ignored
  [junit4]  2> 683458 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig Configuration parameter 
autoReplicaFailoverBadNodeExpiration is ignored
  [junit4]  2> 683459 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.SolrXmlConfig MBean server found: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da, but no JMX reporters were 
configured - adding default JMX reporter.
  [junit4]  2> 683512 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.node' (registry 
'solr.node') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683522 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jvm' (registry 
'solr.jvm') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683522 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 'solr.jetty' (registry 
'solr.jetty') enabled at server: com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683526 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Found 1 core definitions underneath 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\.
  [junit4]  2> 683526 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.CorePropertiesLocator Cores are: [collection1]
  [junit4]  2> 683527 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  ] 
o.a.s.c.TransientSolrCoreCacheDefault Allocating transient cache for 4 
transient cores
  [junit4]  2> 683535 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrConfig Using Lucene MatchVersion: 7.4.0
  [junit4]  2> 683540 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema [collection1] Schema name=test
  [junit4]  2> 683541 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.IndexSchema Loaded schema test/1.2 with uniqueid field id
  [junit4]  2> 683541 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.CoreContainer Creating SolrCore 'collection1' using 
configuration from instancedir 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\.\collection1,
 trusted=true
  [junit4]  2> 683542 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter JMX monitoring for 
'solr.core.collection1' (registry 'solr.core.collection1') enabled at server: 
com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer@3bbc56da
  [junit4]  2> 683542 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore solr.RecoveryStrategy.Builder
  [junit4]  2> 683542 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [[collection1] ] Opening new SolrCore at 
[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\collection1],
 
dataDir=[C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\.\collection1\data\]
  [junit4]  2> 683543 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.AlcoholicMergePolicy: [AlcoholicMergePolicy: 
minMergeSize=0, mergeFactor=10, maxMergeSize=754355397, 
maxMergeSizeForForcedMerge=9223372036854775807, calibrateSizeByDeletes=true, 
maxMergeDocs=2147483647, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, 
noCFSRatio=0.1]
  [junit4]  2> 683608 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Hard AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 683608 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.CommitTracker Soft AutoCommit: disabled
  [junit4]  2> 683608 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.u.RandomMergePolicy RandomMergePolicy wrapping class 
org.apache.lucene.index.TieredMergePolicy: [TieredMergePolicy: 
maxMergeAtOnce=5, maxMergeAtOnceExplicit=2, maxMergedSegmentMB=83.5087890625, 
floorSegmentMB=1.7509765625, forceMergeDeletesPctAllowed=24.381770411728223, 
segmentsPerTier=49.0, maxCFSSegmentSizeMB=8.796093022207999E12, noCFSRatio=0.0
  [junit4]  2> 683609 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.s.SolrIndexSearcher Opening 
[Searcher@3b886268[collection1] main]
  [junit4]  2> 683609 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.r.ManagedResourceStorage File-based storage initialized to 
use dir: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-002\collection1\conf
  [junit4]  2> 683610 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Poll scheduled at an interval of 
1000ms
  [junit4]  2> 683610 INFO (coreLoadExecutor-3168-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.h.ReplicationHandler Commits will be reserved for 10000ms.
  [junit4]  2> 683610 INFO 
(searcherExecutor-3169-thread-1-processing-x:collection1) [  x:collection1] 
o.a.s.c.SolrCore [collection1] Registered new searcher 
Searcher@3b886268[collection1] 
main{ExitableDirectoryReader(UninvertingDirectoryReader())}
  [junit4]  2> 683610 INFO (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.c.S.Request [collection1] webapp=/solr path=/replication 
params={qt=/replication&wt=javabin&version=2&command=indexversion} status=0 
QTime=0
  [junit4]  2> 683615 INFO (indexFetcher-3173-thread-1) [  ] 
o.a.s.h.IndexFetcher Master's generation: 1
  [junit4]  2> 683615 INFO (indexFetcher-3173-thread-1) [  ] 
o.a.s.h.IndexFetcher Master's version: 0
  [junit4]  2> 683615 INFO (indexFetcher-3173-thread-1) [  ] 
o.a.s.h.IndexFetcher Slave's generation: 1
  [junit4]  2> 683615 INFO (indexFetcher-3173-thread-1) [  ] 
o.a.s.h.IndexFetcher Slave's version: 0
  [junit4]  2> 683615 INFO (indexFetcher-3173-thread-1) [  ] 
o.a.s.h.IndexFetcher New index in Master. Deleting mine...
  [junit4]  2> 683619 INFO (indexFetcher-3173-thread-1) [  ] 
o.a.s.s.SolrIndexSearcher Opening [Searcher@12f344b3[collection1] main]
  [junit4]  2> 683619 INFO (searcherExecutor-3169-thread-1) [  ] 
o.a.s.c.SolrCore [collection1] Registered new searcher 
Searcher@12f344b3[collection1] 
main{ExitableDirectoryReader(UninvertingDirectoryReader())}
  [junit4]  2> 683628 ERROR (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.h.RequestHandlerBase org.apache.solr.common.SolrException: File name must 
be relative
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.validateFilenameOrError(ReplicationHandler.java:1496)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1469)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.getFileStream(ReplicationHandler.java:593)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.handleRequestBody(ReplicationHandler.java:276)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:199)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2508)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:711)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:517)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:393)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:339)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.client.solrj.embedded.JettySolrRunner$DebugFilter.doFilter(JettySolrRunner.java:139)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:533)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1595)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1253)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:168)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:473)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1564)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:166)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1155)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.gzip.GzipHandler.handle(GzipHandler.java:527)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:530)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:347)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:256)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:279)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:102)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:124)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:247)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYouKill.java:140)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:131)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:382)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:708)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.java:626)
  [junit4]  2>    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
  [junit4]  2> 
  [junit4]  2> 683628 INFO (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.c.S.Request [collection1] webapp=/solr path=/replication 
params={file=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\foo&command=filecontent}
 status=403 QTime=0
  [junit4]  2> 683635 ERROR (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.h.RequestHandlerBase org.apache.solr.common.SolrException: File name 
cannot contain ..
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.lambda$validateFilenameOrError$0(ReplicationHandler.java:1492)
  [junit4]  2>    at 
java.base/java.lang.Iterable.forEach(Iterable.java:75)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.validateFilenameOrError(ReplicationHandler.java:1490)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1469)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.getFileStream(ReplicationHandler.java:593)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.handleRequestBody(ReplicationHandler.java:276)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:199)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2508)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:711)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:517)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:393)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:339)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.client.solrj.embedded.JettySolrRunner$DebugFilter.doFilter(JettySolrRunner.java:139)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:533)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1595)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1253)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:168)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:473)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1564)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:166)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1155)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.gzip.GzipHandler.handle(GzipHandler.java:527)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:530)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:347)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:256)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:279)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:102)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:124)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:247)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYouKill.java:140)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:131)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:382)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:708)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.java:626)
  [junit4]  2>    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
  [junit4]  2> 
  [junit4]  2> 683635 INFO (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.c.S.Request [collection1] webapp=/solr path=/replication 
params={file=../dir/traversal&command=filecontent} status=403 QTime=0
  [junit4]  2> 683651 ERROR (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.h.RequestHandlerBase org.apache.solr.common.SolrException: File name must 
be relative
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.validateFilenameOrError(ReplicationHandler.java:1496)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1470)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1615)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsConfFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1681)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.getFileStream(ReplicationHandler.java:589)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.handleRequestBody(ReplicationHandler.java:276)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:199)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2508)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:711)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:517)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:393)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:339)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.client.solrj.embedded.JettySolrRunner$DebugFilter.doFilter(JettySolrRunner.java:139)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:533)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1595)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1253)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:168)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:473)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1564)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:166)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1155)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.gzip.GzipHandler.handle(GzipHandler.java:527)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:530)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:347)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:256)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:279)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:102)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:124)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:247)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYouKill.java:140)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:131)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:382)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:708)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.java:626)
  [junit4]  2>    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
  [junit4]  2> 
  [junit4]  2> 683651 INFO (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.c.S.Request [collection1] webapp=/solr path=/replication 
params={cf=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\foo&command=filecontent}
 status=403 QTime=14
  [junit4]  2> 683661 ERROR (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.h.RequestHandlerBase org.apache.solr.common.SolrException: File name 
cannot contain ..
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.lambda$validateFilenameOrError$0(ReplicationHandler.java:1492)
  [junit4]  2>    at 
java.base/java.lang.Iterable.forEach(Iterable.java:75)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.validateFilenameOrError(ReplicationHandler.java:1490)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1470)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1615)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsConfFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1681)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.getFileStream(ReplicationHandler.java:589)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.handleRequestBody(ReplicationHandler.java:276)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:199)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2508)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:711)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:517)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:393)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:339)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.client.solrj.embedded.JettySolrRunner$DebugFilter.doFilter(JettySolrRunner.java:139)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:533)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1595)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1253)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:168)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:473)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1564)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:166)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1155)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.gzip.GzipHandler.handle(GzipHandler.java:527)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:530)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:347)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:256)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:279)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:102)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:124)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:247)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYouKill.java:140)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:131)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:382)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:708)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.java:626)
  [junit4]  2>    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
  [junit4]  2> 
  [junit4]  2> 683661 INFO (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.c.S.Request [collection1] webapp=/solr path=/replication 
params={cf=../dir/traversal&command=filecontent} status=403 QTime=0
  [junit4]  2> 683669 ERROR (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.h.RequestHandlerBase org.apache.solr.common.SolrException: File name must 
be relative
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.validateFilenameOrError(ReplicationHandler.java:1496)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1471)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1615)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsTlogFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1668)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.getFileStream(ReplicationHandler.java:591)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.handleRequestBody(ReplicationHandler.java:276)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:199)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2508)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:711)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:517)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:393)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:339)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.client.solrj.embedded.JettySolrRunner$DebugFilter.doFilter(JettySolrRunner.java:139)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:533)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1595)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1253)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:168)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:473)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1564)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:166)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1155)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.gzip.GzipHandler.handle(GzipHandler.java:527)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:530)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:347)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:256)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:279)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:102)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:124)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:247)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYouKill.java:140)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:131)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:382)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:708)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.java:626)
  [junit4]  2>    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
  [junit4]  2> 
  [junit4]  2> 683669 INFO (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.c.S.Request [collection1] webapp=/solr path=/replication 
params={tlogFile=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\foo&command=filecontent}
 status=403 QTime=6
  [junit4]  2> 683671 ERROR (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.h.RequestHandlerBase org.apache.solr.common.SolrException: File name 
cannot contain ..
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.lambda$validateFilenameOrError$0(ReplicationHandler.java:1492)
  [junit4]  2>    at 
java.base/java.lang.Iterable.forEach(Iterable.java:75)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.validateFilenameOrError(ReplicationHandler.java:1490)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$DirectoryFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1471)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1615)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler$LocalFsTlogFileStream.<init>(ReplicationHandler.java:1668)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.getFileStream(ReplicationHandler.java:591)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.ReplicationHandler.handleRequestBody(ReplicationHandler.java:276)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:199)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2508)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:711)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:517)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:393)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:339)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.apache.solr.client.solrj.embedded.JettySolrRunner$DebugFilter.doFilter(JettySolrRunner.java:139)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1637)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:533)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1595)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:188)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1253)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:168)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:473)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1564)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:166)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1155)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.gzip.GzipHandler.handle(GzipHandler.java:527)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:530)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:347)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:256)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:279)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:102)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:124)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:247)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYouKill.java:140)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:131)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:382)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:708)
  [junit4]  2>    at 
org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.java:626)
  [junit4]  2>    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
  [junit4]  2> 
  [junit4]  2> 683671 INFO (qtp1322240426-7767) [  x:collection1] 
o.a.s.c.S.Request [collection1] webapp=/solr path=/replication 
params={tlogFile=../dir/traversal&command=filecontent} status=403 QTime=0
  [junit4]  2> 683671 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 ###Ending doTestIllegalFilePaths
  [junit4]  2> 683675 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@f584a7a{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 683675 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=136602365
  [junit4]  2> 683676 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for registry=solr.node, 
tag=null
  [junit4]  2> 683676 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@7d822f87: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@286d2e61
  [junit4]  2> 683681 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for registry=solr.jvm, 
tag=null
  [junit4]  2> 683682 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@7f29eaa: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@ac9afa3
  [junit4]  2> 683685 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for registry=solr.jetty, 
tag=null
  [junit4]  2> 683685 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@4da9ad72: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@3d71a918
  [junit4]  2> 683686 INFO (coreCloseExecutor-3174-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@ed78f4a
  [junit4]  2> 683686 INFO (coreCloseExecutor-3174-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=ed78f4a
  [junit4]  2> 683686 INFO (coreCloseExecutor-3174-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@412d6adb: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@27c2bea2
  [junit4]  2> 683695 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@39b8c9e3{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 683695 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4]  2> 683699 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@59f2560a{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 683700 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=576100425
  [junit4]  2> 683700 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for registry=solr.node, 
tag=null
  [junit4]  2> 683700 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@1052eddd: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@4c48a40c
  [junit4]  2> 683707 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for registry=solr.jvm, 
tag=null
  [junit4]  2> 683707 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@2ca0e987: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@ac9afa3
  [junit4]  2> 683712 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for registry=solr.jetty, 
tag=null
  [junit4]  2> 683712 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@3f6035e1: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@3d71a918
  [junit4]  2> 683713 INFO (coreCloseExecutor-3176-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@7234eec6
  [junit4]  2> 683713 INFO (coreCloseExecutor-3176-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=7234eec6
  [junit4]  2> 683713 INFO (coreCloseExecutor-3176-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@3dce04cb: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@14d6fce
  [junit4]  2> 683725 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@ee51c6{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 683725 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIllegalFilePaths-seed#[3D624B6D66561DE6]) [ 
 ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4]  2> 683728 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 ###Starting doTestIndexFetchWithMasterUrl
  [junit4]  2> 683729 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.SolrTestCaseJ4 Writing core.properties file to 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J0\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-001\solr-instance-003\collection1
  [junit4]  2> 683733 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.Server jetty-9.4.8.v20171121, build timestamp: 
2017-11-21T23:27:37+02:00, git hash: 82b8fb23f757335bb3329d540ce37a2a2615f0a8
  [junit4]  2> 683734 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.session DefaultSessionIdManager workerName=node0
  [junit4]  2> 683734 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.session No SessionScavenger set, using defaults
  [junit4]  2> 683734 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.session Scavenging every 660000ms
  [junit4]  2> 683734 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestIndexFetchWithMasterUrl-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Started 
o.e.j.s.ServletContextHandler@1bce1578{/solr,null,AVAILABLE}
  [junit4]  2> 683735 INFO (TEST-Tes

[...truncated too long message...]

408 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@6cd901ea{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 215408 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=1365764528
  [junit4]  2> 215408 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.node, tag=null
  [junit4]  2> 215408 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@260760e0: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@3fd5b451
  [junit4]  2> 215410 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jvm, tag=null
  [junit4]  2> 215410 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@452efbc: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@6e39f780
  [junit4]  2> 215412 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jetty, tag=null
  [junit4]  2> 215412 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@657b305e: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@694c2e8b
  [junit4]  2> 215413 INFO (coreCloseExecutor-1508-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@75242b50
  [junit4]  2> 215413 INFO (coreCloseExecutor-1508-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=75242b50
  [junit4]  2> 215413 INFO (coreCloseExecutor-1508-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@3adec1bf: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@286f2c34
  [junit4]  2> 215420 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@3298c811{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 215420 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4]  2> 215421 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.AbstractConnector Stopped 
ServerConnector@24e32cf9{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:0}
  [junit4]  2> 215422 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.c.CoreContainer Shutting down CoreContainer instance=1119268154
  [junit4]  2> 215422 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.node, tag=null
  [junit4]  2> 215422 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@324c9cc5: rootName = null, 
domain = solr.node, service url = null, agent id = null] for registry solr.node 
/ com.codahale.metrics.MetricRegistry@2d90d74e
  [junit4]  2> 215426 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jvm, tag=null
  [junit4]  2> 215426 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@58bd20a6: rootName = null, 
domain = solr.jvm, service url = null, agent id = null] for registry solr.jvm / 
com.codahale.metrics.MetricRegistry@6e39f780
  [junit4]  2> 215428 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.jetty, tag=null
  [junit4]  2> 215428 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@5bbc55aa: rootName = null, 
domain = solr.jetty, service url = null, agent id = null] for registry 
solr.jetty / com.codahale.metrics.MetricRegistry@694c2e8b
  [junit4]  2> 215429 INFO (coreCloseExecutor-1510-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.c.SolrCore [collection1] CLOSING SolrCore 
org.apache.solr.core.SolrCore@5441431a
  [junit4]  2> 215429 INFO (coreCloseExecutor-1510-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.SolrMetricManager Closing metric reporters for 
registry=solr.core.collection1, tag=5441431a
  [junit4]  2> 215429 INFO (coreCloseExecutor-1510-thread-1) [  
x:collection1] o.a.s.m.r.SolrJmxReporter Closing reporter 
[org.apache.solr.metrics.reporters.SolrJmxReporter@1bbbadd9: rootName = null, 
domain = solr.core.collection1, service url = null, agent id = null] for 
registry solr.core.collection1 / com.codahale.metrics.MetricRegistry@4ff5a50a
  [junit4]  2> 215432 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.h.ContextHandler Stopped 
o.e.j.s.ServletContextHandler@5ab3f7b0{/solr,null,UNAVAILABLE}
  [junit4]  2> 215432 INFO 
(TEST-TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload-seed#[3D624B6D66561DE6])
 [  ] o.e.j.s.session Stopped scavenging
  [junit4] OK   1.66s J1 | 
TestReplicationHandler.doTestReplicateAfterCoreReload
  [junit4]  2> NOTE: leaving temporary files on disk at: 
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\solr\build\solr-core\test\J1\temp\solr.handler.TestReplicationHandler_3D624B6D66561DE6-002
  [junit4]  2> NOTE: test params are: codec=Asserting(Lucene70): 
{name=Lucene50(blocksize=128), id=Lucene50(blocksize=128), 
newname=Lucene50(blocksize=128)}, docValues:{}, maxPointsInLeafNode=925, 
maxMBSortInHeap=7.397688136681753, sim=RandomSimilarity(queryNorm=false): {}, 
locale=luy, timezone=America/Argentina/Mendoza
  [junit4]  2> NOTE: Windows 10 10.0 amd64/Oracle Corporation 10 
(64-bit)/cpus=3,threads=1,free=31467024,total=111095808
  [junit4]  2> NOTE: All tests run in this JVM: [ScheduledTriggerTest, 
ScheduledTriggerTest, ScheduledTriggerTest, ScheduledTriggerTest, 
TestReplicationHandler, TestReplicationHandler]
  [junit4] Completed [10/10 (5!)] on J1 in 58.61s, 16 tests, 1 failure <<< 
FAILURES!

[...truncated 14 lines...]
BUILD FAILED
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\lucene\common-build.xml:1568:
 The following error occurred while executing this line:
C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows\lucene\common-build.xml:1092:
 There were test failures: 10 suites, 90 tests, 5 failures [seed: 
3D624B6D66561DE6]

Total time: 3 minutes 38 seconds

[repro] Setting last failure code to 1

[repro] Failures:
[repro]  0/5 failed: org.apache.solr.cloud.autoscaling.ScheduledTriggerTest
[repro]  5/5 failed: org.apache.solr.handler.TestReplicationHandler
[repro] Exiting with code 1

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST lucene\build move 
/y lucene\build lucene\build.repro 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST solr\build move /y 
solr\build solr\build.repro 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST lucene\build.orig 
move /y lucene\build.orig lucene\build 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>IF EXIST solr\build.orig 
move /y solr\build.orig solr\build 
    1 dir(s) moved.

C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows>exit 0 
Archiving artifacts
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
[WARNINGS] Parsing warnings in console log with parser Java Compiler (javac)
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
<Git Blamer> Using GitBlamer to create author and commit information for all 
warnings.
<Git Blamer> GIT_COMMIT=502fd4bf12b8860b8eea504a96ad1b49dd52938c, 
workspace=C:\Users\jenkins\workspace\Lucene-Solr-7.x-Windows
[WARNINGS] Computing warning deltas based on reference build #540
Recording test results
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Build step 'Publish JUnit test result report' changed build result to UNSTABLE
Email was triggered for: Unstable (Test Failures)
Sending email for trigger: Unstable (Test Failures)
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
Setting 
ANT_1_8_2_HOME=C:\Users\jenkins\tools\hudson.tasks.Ant_AntInstallation\ANT_1.8.2
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscr...@lucene.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-h...@lucene.apache.org

Reply via email to