בהתאם לבקשתו של שי ברגר
On Fri, 2019-06-21 at 15:25 +0300, Shai Berger wrote:
> מציעי ההצעות מתבקשים להציג נוסחים מדויקים של ההחלטות;
> הצעה שלא יוצג עבורה נוסח כזה לא תעלה לדיון.

הנני מתכבד בזה להציג ניסוחים מדויקים של ההחלטות שאני מציע לקבל באסיפה
הכללית ב-1.7.2019.
לדעתי המעמד המתאים להחלטות אלה אינו זה של שינוי בתקנון, אלא של החלטה של
האסיפה הכללית, שמחייבת את הועד המנהל. אסיפה כללית עתידית יכולה לשנות או
לבטל את ההחלטות הללו על ידי הצבעה ברוב רגיל.


1. לקבוע שכל אירוע שמאורגן ע"י או תחת חסות המקור יכלול בתקנון ההתנהגות
(ו/או קוד ההתנהגות) שלו גם התחייבות לתהליך תקין.

ניסוח מדויק של הצעת ההחלטה:

האסיפה הכללית מורה בזה לועד המנהל של עמותת המקור לדרוש עבור כל אירוע,
שמאורגן על ידי העמותה ו/או מקבל את חסותה של העמותה, ושיש לו תקנון
התנהגות שהמשתתפים באירוע נדרשים לקיימו - שתקנון ההתנהגות יטיל גם חובה
על מארגני האירוע לקיים תהליך תקין כשהם אוכפים אותו.
לצורך זה, תהליך תקין זה תהליך שעומד בדרישות הבאות:
א. יש הסבר למפיר לכאורה מה קרה, איך הזולת הושפע מהתנהגותם, ומה אומר
תקנון ההתנהגות.
ב. יש למפיר לכאורה הזדמנות לתת כל מידע נוסף שיש בו כדי לזכות אותם
ולנקות את שמם.
ג. יש למפיר לכאורה דרך לערער על האשמתם בהפרת תקנון ההתנהגות.
ד. אם נדרשת פעולה דחופה לשמירה על שלומם ובטחונם של משתתפי האירוע,
הפעולה הדחופה תוגבל להשגת מטרות אלה ולא תכלול מרכיב של עונש נגד מפירי
תקנון ההתנהגות גם אם פעולתם גרמה לצורך בפעולה הדחופה.

2. לקבוע שהעמותה מצהירה בזה שהיא אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה מתערבת
במעשיהם של חברי וידידי העמותה, שהיו עלולים להפר תקנון התנהגות, אם מעשים
אלה מתבצעים מחוץ לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה.

ניסוח מדויק של הצעת ההחלטה:

האסיפה הכללית מצהירה בזה, שהעמותה אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה מתערבת
במעשיהם של חברי וידידי העמותה, שהיו מפירים תקנון התנהגות אם היו מתבצעים
במהלך פעילות שמאורגנת על ידי העמותה, אם מעשים אלה מתבצעים מחוץ
לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה במרחב הפיזי ו/או במרחב
הקיברנטי (כגון רשימות דיוור, אתרי אינטרנט בשליטת העמותה וכו'), אלא אם
נדרשה לכך על ידי הוראה חוקית כלשהי.

במידה וחבר או ידיד עמותה יואשם בהתנהגות לא הולמת (ז"א התנהגות שמפרה
תקנון התנהגות) מחוץ לפעילות של העמותה, העמותה תנקוט איך ורק בצעדים
המינימליים הדרושים כדי להבטיח את שלומם ובטחונם של המשתתפים בפעילויות של
העמותה ו/או תחת חסותה, ו/או כדי למלא הוראה חוקית כלשהי.

העמותה לא תמלא את מקומם של המשטרה או בתי המשפט ולא תנקוט בצעדי עונשין
כלפי אנשים שלכאורה התנהגו בצורה לא הולמת מחוץ לפעילויות של העמותה ו/או
תחת חסותה, אלא אם נדרשה לכך על ידי הוראה חוקית כלשהי.

תחולתה של ההצהרה הנ"ל תהיה בתוקף מרגע קבלת הצעת החלטה זו על ידי האסיפה
הכללית של עמותת המקור והלאה.

--- עומר זק


-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות