להלן ציטוט מהתקנון שמופיע בקישור:
https://docs.google.com/document/d/1mlb0vfQVMEtuOlDIpG56w0qi3HGNXhnpmVf
jRMXLnVk/edit

ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד 
הטעמים הבאים:
ב.1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
ב.2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
ב.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
ב.4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
ג. לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר נתן לו הזדמנות 
נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או 
(3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מכיוון שנשוא הדיון לא _הורשע_ בעבירה המיוחסת לו, אני מניח שאחד או יותר
מהטעמים האחרים (ב.1, ב.2 או ב.3) היה הסיבה הרשמית להוצאתו מהעמותה.
עד
כמה שראיתי, עדיין לא פורסם פרטיכל האסיפה הכללית שהתקיימה אתמול.
אשמח
לראות, כשהפרטיכל יפורסם סוף סוף, איזכור של:
- הטעם הרשמי להוצאת נשוא
הדיון מהעמותה.
- הצהרה עם תאריכים שאכן ניתנה לו התראה והוקצב לו זמן סביר
לתיקון המעוות.

בברכה,
--- עומר זק
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות