v teto konstrukci promenne

call set list%var%#%%%var%cnt%%=%~1#%mask%

nepatri posledni znak hash '#' k predchozi promenne '%~1' a nemel by se
zvyraznovat, predposledni znak procento naopak nalezi ke zbytku retezce
(promenna %mask%)

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,62303,76490>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem