do seznamu klicovych slov pridat 'powershell', ted se nezvyraznuje

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,62303,77016>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem