LoisTed Macdonald wrote:
> 
> Hai a Les
> 
> Sgri\obh thu:
> 
>   If you don't mind, I'll pass your note on to the rest of the group,
> >since many of them are not members of this list. (Not that I haven't
> >encouraged them.)
> 
> Seadh, gu dearbh. 'Sann fortanach a tha thu le buidheann mar sin. Tha mi a'
> smaoineachadh gum bi mi a' gluasad a Calgary.

 'Sann. Agus filte gu Calgary. Tha mi 'n dochas gum cuir thu ri
chile an grunn againn.
    I am. And welcome to Calgary. I hope you will join our little
group.

Sln
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to