Feasgar math, a h-uile duine:

  Chunniac mi lthrach ln ris an abrar "Duilleagan nan Clach" (Stone
Pages). Bha innte dealbh ite faisg air Callanish agus an t-aimn air
"Cnoc Filibhir Bheag". Cha d'fhuair mi "filibhir" ann an faclairean
agam. A bheil fios aig duine sam bith d tha ciall dha "filibhir"?

   I saw a web site called the "Stone Pages". There was on it a
picture of a place near Callanish with the name "Cnoc Filibhir Bheag". 
I didn't find "filibhir" in my dictionaries. Does anyone know what
"filibhir" means?

Sln
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to