Hallo Eideard:
Bha sibh a'coinneachadh am Maighstir Gaidhlige againn, ann an clas Gaidhlig
an seo annan Edmonton - Coinneach Sheumais MacAodh.

You were at meeting the master of Gaelic at us in the Gaelic class here in
Edmonton - Ken McKie.

"S e duine gle\  fho\ghlumte gu ceart, agus gle\ gheurchuiseach 'us bhuan a
tha ann cuideachd!

Is he a man very learned certainly, and very acute and hardy that is in him
also.
(He is certainly very learned and very acute and hardy).

Tha Coinneach Sheumais 'na fear-ionnsaichadh Gaidhlig ach tha mo\ran
Gaidhlige aige. Tha e gle\ gheur air a' ghra\mair na Gaidhlige.

Is Ken a Gaelic learner but is much Gaelic at him. Is he very sharp on the
Gaelic grammar.

Tha cuideachadh aige leis a'teasgasg bho da\ luchd-ionnsaichaidh eile,
Ailean Eanruig (Alan Stephen) a bha aig a'Cholaisde Gaidhlig ann an 1999
agus Loraidh Ro\s Mairi (Lauri Snell) a bha aig a'Cholaisde ann an mo\ran
bliadhna. 

Is help at him with the teaching from two other learners, Alan Stephan  who
was at the Gaelic College in 1999 and Lauri Snell wha was at the College in
many years.

Tha sinn gle\ shealbach agus a tha tri luchd-labhairt dualach againn anns
a'chlas cuideachd agus a tha iad a'toirt cuideachadh dhuinn air an
do\igh-labhairt agus air a'chaill nan faclan.

Are we very lucky and that are three native speakers at us in the class also
and that are they at giving help to us on the pronounciation and on the
meaning of words.

Bha sinn gle\ thrang agus bha mo\ran spo\rsa againn am foghar sin!

Were we very busy and was much fun at us this fall!

Le du\rachd
Eamon

???Cha'n eil fios agam air an tuiseal gairmeach Eamoin nas motha! Am bheil
fios air fear eile??

(I don't know what the vocative case of Eamon is either! Does anyone else
know?) 
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to