A extensi?n olvidada no correo anterior :P

Gardade o adxunto como gl-ES.xpi e instalar a extensi?n


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gl-ES.xpi
Type: application/x-xpinstall
Size: 300434 bytes
Desc: not available
Url : 
http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070411/279ecbd3/attachment-0002.bin
 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : 
http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070411/279ecbd3/attachment-0003.bin
 

Responderlle a