Feito!

suso.baleato  xunta.es escribiu:
> Boas,
> 
> Contarvos que o proceso de galeguizaci?n do firefox est? moi avanzado na
> parte que lle toca ? xente de Mozilla; a partires dagora est?n
> integrando xa o galego no proceso de compilaci?n e por iso ? importante
> que todos permanezamos atentos/as aos pos?beis bugs que poidan
> detectarse nesta fase pra acelerala no posibel.
> 
> Para isto, ind?came Axel que vos convide a engadir nas vosas Watch List
> estes dous enderezos:
> 
> firefoxl10n  hotmail.com
> galician.gl  localization.bugs
> 
> Para engadilos, s? tendes que autenticarvos no bugzilla e ir ?s vosas
> prefer?ncias:
> 
> https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email
> 
> E engadir eses dous enderezos, separados por comas, no cadro de abaixo
> "Add users to my watch list"
> 
> Deste xeito recibiredes autom?ticamente os erros que se xeneren pra que
> poidamos resolvelos n?s mesmos.
> 
> Tam?n com?ntovos que estou a iniciar unha posta en com?n de cara ?
> presentaci?n oficial da traduci?n ao galego do Firefox 3, da que vos
> terei ao tanto segundo se vaian confirmando as cousas.
> 
> Sa?dos,
> 
> ----- Forwarded message from bugzilla-daemon  mozilla.org -----
> 
> From: bugzilla-daemon  mozilla.org
> To: suso.baleato  xunta.es
> Subject: [Bug 442890] Create l10n bugzilla component for Galician (gl)
> Date: Tue, 15 Jul 2008 05:16:07 -0700
> 
> Do not reply to this email.  You can add comments to this bug at
> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=442890
> 
> 
> 
> 
> 
> --- Comment #8 from Axel Hecht [:Pike] <l10n  mozilla.com>  2008-07-15 
> 05:16:02 PDT ---
> Yes, thanks.
> 
> 

Responderlle a