Hola aquests són els últims canvis del GIMP si els podeu revisar.

Salut,
Quim
--- ./po/1.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
+++ ./po/2.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
@@ -2,10 +2,10 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-17 19:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-07-24 22:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-05-08 22:20+0200\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
-"Language-Team: Català <[EMAIL PROTECTED]>\n"
+"Language-Team: Català <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -1764,6 +1764,12 @@
 msgid "Resize the image to enclose all layers"
 msgstr "Canvia la mida de la imatge per no deixar cap capa fora"
 
+msgid "F_it Canvas to Selection"
+msgstr "Ajusta la m_ida a la selecció"
+
+msgid "Resize the image to the extents of the selection"
+msgstr "Canvia la mida de la imatge perquè s'ajusti a la mida de la selecció"
+
 msgid "_Print Size..."
 msgstr "Mida d'im_pressió..."
 
@@ -1776,11 +1782,11 @@
 msgid "Change the size of the image content"
 msgstr "Canvia la mida del contingut de la imatge"
 
-msgid "_Crop Image"
-msgstr "Es_capça la imatge"
+msgid "_Crop to Selection"
+msgstr "Escapça la selecció"
 
 msgid "Crop the image to the extents of the selection"
-msgstr "Escapça la imatge just a la mida de la selecció"
+msgstr "Escapça la imatge a la mida de la selecció"
 
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "_Duplica"
@@ -2025,9 +2031,6 @@
 msgid "Change the size of the layer content"
 msgstr "Canvia la mida del contingut de la capa"
 
-msgid "_Crop Layer"
-msgstr "Escapça la _capa"
-
 msgid "Crop the layer to the extents of the selection"
 msgstr "Escapça la capa a la mida de la selecció"
 
@@ -3258,17 +3261,20 @@
 msgstr "Anti-esborra"
 
 msgid ""
-"Unable to open swap file. The Gimp has run out of memory and cannot use the "
-"swap file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
-"using different filenames, restart the Gimp and check the location of the "
-"swap directory in your Preferences."
+"Unable to open swap file. GIMP has run out of memory and cannot use the swap "
+"file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
+"using different filenames, restart GIMP and check the location of the swap "
+"directory in your Preferences."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut obrir el fitxer d'intercanvi. El Gimp s'ha quedat sense "
+"No s'ha pogut obrir el fitxer d'intercanvi. El GIMP s'ha quedat sense "
 "memòria i no pot utilitzar el fitxer d'intercanvi. Algunes parts de les "
 "vostres imatges poden estar malmeses. Proveu a desar el vostre treball "
-"utilitzant noms de fitxer diferents. Torneu a iniciar el Gimp i comproveu la "
+"utilitzant noms de fitxer diferents. Torneu a iniciar el GIMP i comproveu la "
 "ubicació del directori d'intercanvi a les vostres preferències."
 
+msgid "Failed to resize swap file: %s"
+msgstr "No s'han pogut canviar la mida del fitxer d'intercanvi: %s"
+
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» en escriure: %s"
 
@@ -3485,7 +3491,7 @@
 "down when working with large images."
 msgstr ""
 "Defineix si el GIMP crearà previsualitzacions de capes i canals. És útil "
-"tenir previsualitzacions en el diàleg de capes i canals, però la velocitat "
+"tenir previsualitzacions al diàleg de capes i canals, però la velocitat "
 "pot minvar quan es treballi amb imatges grans."
 
 msgid ""
@@ -3677,13 +3683,8 @@
 "d'altres hi segueixen sent, així doncs és millor que aquesta carpeta no es "
 "comparteixi amb altres usuaris."
 
-msgid ""
-"Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog. Note that GIMP can "
-"not create thumbnails if layer previews are disabled."
-msgstr ""
-"Defineix la mida de les miniatures mostrades en el diàleg d'obrir. Tingueu "
-"en compte que el GIMP no pot desar miniatures si la previsualització de "
-"capes està desactivada."
+msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
+msgstr "Defineix la mida de les previsualitzacions del diàleg Obre."
 
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
@@ -3740,7 +3741,7 @@
 "desfer tants nivells com s'hagin configurat."
 
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
-msgstr "Defineix la mida de les previsualitzacions en l'històrial de desfer."
+msgstr "Defineix la mida de les previsualitzacions de l'històrial de desfer."
 
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Si es marca l'opció, en prémer F1 s'obrirà el navegador d'ajuda."
@@ -4229,6 +4230,9 @@
 msgid "Parasites"
 msgstr "Paràsits"
 
+msgid "Fonts (this may take a while)"
+msgstr "Tipus de lletra (pot tardar una mica)"
+
 msgid "Documents"
 msgstr "Documents"
 
@@ -4281,8 +4285,9 @@
 "El fitxer del pinzell «%s» està malament: no es pot descodificar el format "
 "abr versió %d."
 
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s'"
-msgstr "El fitxer del pinzell «%s» està malament"
+msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
+msgstr ""
+"El fitxer del pinzell «%s» està malament: no es permeten pinzells amples."
 
 msgid "Clipboard"
 msgstr "Porta-retalls"
@@ -4554,11 +4559,11 @@
 msgid "Convert Image to Indexed"
 msgstr "Converteix la imatge a indexat"
 
-msgid "Converting to indexed (stage 2)"
-msgstr "S'està convertint a indexat (2ª etapa)"
+msgid "Converting to indexed colors (stage 2)"
+msgstr "S'està convertint a colors indexats (2ª etapa)"
 
-msgid "Converting to indexed (stage 3)"
-msgstr "S'està convertint a indexat (3ª etapa)"
+msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
+msgstr "S'està convertint a colors indexats (3ª etapa)"
 
 msgid "command|Crop Image"
 msgstr "Escapça la imatge"
@@ -5567,7 +5572,7 @@
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "Desa _ara les dreceres de teclat"
 
-msgid "_Reset Saved Keyboard Shortcuts to Default Values"
+msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "_Recupera les dreceres de teclat per defecte"
 
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
@@ -6030,10 +6035,10 @@
 
 msgid ""
 "Indexed color layers are always scaled without interpolation. The chosen "
-"interpolation type will affect channels and masks only."
+"interpolation type will affect channels and layer masks only."
 msgstr ""
 "Les capes de color indexat sempre s'escalen sense interpolació. El tipus "
-"d'interpolació escollida només afectarà a l'escalat de canals i màscares."
+"d'interpolació escollida només afectarà a l'escalat de canals i màscares de capes."
 
 msgid "Choose Stroke Style"
 msgstr "Tria l'estil de traçat"
@@ -6054,15 +6059,15 @@
 msgid "GIMP Tip of the Day"
 msgstr "Consell del dia del GIMP"
 
-msgid "Show tip next time GIMP starts"
-msgstr "Mostra sempre un consell a l'inici"
-
 msgid "_Previous Tip"
 msgstr "_Anterior"
 
 msgid "_Next Tip"
 msgstr "_Següent"
 
+msgid "Show tip next time GIMP starts"
+msgstr "Mostra sempre un consell a l'inici"
+
 msgid "tips-locale:C"
 msgstr "tips-locale:ca"
 
@@ -6265,7 +6270,7 @@
 msgstr "El connector %s no ha pogut desar la imatge"
 
 msgid "'%s:' is not a valid URI scheme"
-msgstr ""
+msgstr "'%s:' no és un format URI vàlid URI"
 
 msgid "Invalid character sequence in URI"
 msgstr "Seqüència de caràcters invàlida a l'URI"
@@ -8539,12 +8544,6 @@
 msgid "Channel:"
 msgstr "Canal:"
 
-msgid "Description:"
-msgstr "Descripció:"
-
-msgid "Info:"
-msgstr "Info:"
-
 msgid "Querying..."
 msgstr "S'està cercant..."
 
@@ -8927,6 +8926,19 @@
 msgstr "Sempre per sobre"
 
 msgid ""
+"This XCF file is corrupt!  I have loaded as much of it as I can, but it is "
+"incomplete."
+msgstr ""
+"Aquest fitxer XCF està malmès! S'ha intentat llegir el màxim que s'ha pogut, "
+"però està incomplet."
+
+msgid ""
+"This XCF file is corrupt!  I could not even salvage any partial image data "
+"from it."
+msgstr ""
+"Aquest fitxer XCF està malmès! Ni tan sols s'ha pogut salvar cap informació parcial de la imatge."
+
+msgid ""
 "XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
 "Substituting grayscale map."
@@ -8989,3 +9001,9 @@
 msgstr "No s'ha pogut iniciar «%s»: %s"
 
 
+
+
+
+
+
+
--- ./po-libgimp/1.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
+++ ./po-libgimp/2.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-17 19:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-07-24 22:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-05-08 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: Català <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -627,6 +627,9 @@
 msgid "Cannot expand ${%s}"
 msgstr "No es pot expandir ${%s}"
 
+msgid "Error writing to '%s': %s"
+msgstr "S'ha produït un error en escriure '%s': %s"
+
 msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal per a '%s': %s"
 
@@ -647,9 +650,6 @@
 "S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per a '%s': %s\n"
 "No s'ha creat cap fitxer."
 
-msgid "Error writing to '%s': %s"
-msgstr "S'ha produït un error en escriure '%s': %s"
-
 msgid "Could not create '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear '%s': %s"
 
--- ./po-plug-ins/1.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
+++ ./po-plug-ins/2.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-17 19:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-07-24 22:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-05-08 22:00+0200\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: Català <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -740,6 +740,12 @@
 msgid "Unsupported or invalid bitdepth."
 msgstr "No s'accepten imatges amb aquest nombre de bits per píxel."
 
+msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
+msgstr "No s'accepten imatges d'aquesta amplada: %d."
+
+msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
+msgstr "No s'accepten imatges d'aquesta alçada: %d."
+
 msgid "Background"
 msgstr "Fons"
 
@@ -1199,8 +1205,8 @@
 msgid "Align all visible layers of the image"
 msgstr "Alinea les capes visibles de la imatge"
 
-msgid "Align _Visible Layers..."
-msgstr "Alinea les capes _visibles..."
+msgid "Align Visi_ble Layers..."
+msgstr "Alinea les capes visi_bles..."
 
 msgid "There are not enough layers to align."
 msgstr "No hi ha prou capes per alinear."
@@ -1277,6 +1283,24 @@
 msgid "Rewind the animation"
 msgstr "Rebobina l'animació"
 
+msgid "Faster"
+msgstr "Més ràpid"
+
+msgid "Increase the speed of the animation"
+msgstr "Augmenta la velocitat de l'animació"
+
+msgid "Slower"
+msgstr "Més lent"
+
+msgid "Decrease the speed of the animation"
+msgstr "Disminueix la velocitat de l'animació"
+
+msgid "Reset speed"
+msgstr "Restableix la velocitat"
+
+msgid "Reset the speed of the animation"
+msgstr "Restableix la velocitat de l'animació"
+
 msgid "Start playback"
 msgstr "Inicia la reproducció"
 
@@ -1289,6 +1313,9 @@
 msgid "Animation Playback:"
 msgstr "Reproducció de l'animació:"
 
+msgid "Playback speed"
+msgstr "Velocitat de la reproducció"
+
 msgid "Tried to display an invalid layer."
 msgstr "S'ha intentat mostrar una capa invàlida."
 
@@ -3464,7 +3491,7 @@
 msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
 msgstr "«%s» no sembla ser un perfil de color ICC"
 
-msgid "Could not open ICC profile from '%s'"
+msgid "Could not load ICC profile from '%s'"
 msgstr "No s'han pogut llegir el perfil ICC de «%s»"
 
 msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
@@ -4048,8 +4075,17 @@
 msgid "_Mask size:"
 msgstr "Mida de la _màscara:"
 
-msgid "_Use intensity"
-msgstr "_Utilitza la intensitat"
+msgid "Use m_ask-size map:"
+msgstr "Utilitza el mapa de m_agnitud:"
+
+msgid "_Exponent:"
+msgstr "_Exponent:"
+
+msgid "Use e_xponent map:"
+msgstr "Utilitza el mapa d'e_xponent:"
+
+msgid "_Use intensity algorithm"
+msgstr "_Utilitza l'algoritme d'intensitat"
 
 msgid "Paper Tile"
 msgstr "Retalls de paper"
@@ -4130,6 +4166,9 @@
 msgid "'%s' is not a PCX file"
 msgstr "«%s»: no és un fitxer PCX"
 
+msgid "Invalid number of bytes per line: %hd"
+msgstr "Hi ha un nombre invàlid de bytes per línia: %hd"
+
 msgid "Unusual PCX flavour, giving up"
 msgstr "El tipus de fitxer PCX no és el normal. No se seguirà"
 
@@ -4318,9 +4357,15 @@
 msgid "Invalid X resolution."
 msgstr "La resolució X no és vàlida."
 
+msgid "Image width is larger than GIMP can handle."
+msgstr "L'amplada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"
+
 msgid "Invalid Y resolution."
 msgstr "La resolució Y no és vàlida."
 
+msgid "Image height is larger than GIMP can handle."
+msgstr "L'alçada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"
+
 msgid "Invalid maximum value."
 msgstr "EPNM: el valor màxim no és vàlid."
 
@@ -5106,9 +5151,6 @@
 msgid "Sin_usoidal"
 msgstr "Sin_usoïdal"
 
-msgid "_Exponent:"
-msgstr "_Exponent:"
-
 msgid "_Blend"
 msgstr "_Degradat"
 
@@ -5460,6 +5502,34 @@
 msgid "Type of colormap not supported"
 msgstr "No s'ha acceptat aquest tipus de mapa de color"
 
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"No image width specified"
+msgstr ""
+"«%s»\n"
+"No s'ha especificat l'amplada de la imatge"
+
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"Image width is larger than GIMP can handle"
+msgstr ""
+"'%s':\n"
+"L'amplada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"
+
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"No image height specified"
+msgstr ""
+"«%s»\n"
+"No s'ha especificat l'alçada de la imatge"
+
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"Image height is larger than GIMP can handle"
+msgstr ""
+"'%s':\n"
+"L'alçada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"
+
 msgid "This image depth is not supported"
 msgstr "No s'ha acceptat aquesta profunditat d'imatge"
 
@@ -6179,20 +6249,6 @@
 
 msgid ""
 "'%s':\n"
-"No image width specified"
-msgstr ""
-"«%s»\n"
-"No s'ha especificat l'amplada de la imatge"
-
-msgid ""
-"'%s':\n"
-"No image height specified"
-msgstr ""
-"«%s»\n"
-"No s'ha especificat l'alçada de la imatge"
-
-msgid ""
-"'%s':\n"
 "No image data type specified"
 msgstr ""
 "«%s»:\n"
@@ -8125,9 +8181,6 @@
 msgid "Export Preview"
 msgstr "Exporta la previsualització"
 
-msgid "EXIF data will be ignored."
-msgstr "S'ignoraran les dades EXIF."
-
 msgid "Constructing maze using Prim's Algorithm"
 msgstr "S'està construint un laberint amb l'algorisme de Prim"
 
@@ -8243,12 +8296,6 @@
 msgid "_Export XMP..."
 msgstr "_Exporta l'XMP..."
 
-msgid "View and edit metadata (EXIF, IPTC, XMP)"
-msgstr "Mostra i edita metadades (EXIF, IPTC, XMP)"
-
-msgid "Propert_ies"
-msgstr "Prop_ietats"
-
 msgid "Error: No XMP packet found"
 msgstr "S'ha produït un error, no s'ha trobat el paquet XMP"
 
@@ -8343,11 +8390,26 @@
 msgid "Printable area:"
 msgstr "Regió a imprimir:"
 
-msgid "_X resolution:"
-msgstr "Resolució _X:"
+msgid "Ignore Page _Margins"
+msgstr "Ignora els _marges de la pàgina"
 
-msgid "_Y resolution:"
-msgstr "Resolució _Y:"
+msgid "X resolution:"
+msgstr "Resolució X:"
+
+msgid "Y resolution:"
+msgstr "Resolució Y:"
+
+msgid "Image Offset"
+msgstr "Marge"
+
+msgid "Center:"
+msgstr "Centra:"
+
+msgid "H_orizontally"
+msgstr "H_oritzontalment"
+
+msgid "_Vertically"
+msgstr "_Verticalment"
 
 msgid "Print the image"
 msgstr "Imprimeix la imatge"
@@ -8638,3 +8700,6 @@
 
 msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
 msgstr "Error: el fitxer de propietats XJT «%s» està buit."
+
+
+
--- ./po-script-fu/1.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
+++ ./po-script-fu/2.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-17 19:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-07-24 22:46+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-05-08 22:24+0200\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
 "Language-Team: Català <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -570,8 +570,8 @@
 msgstr "Cre_ma..."
 
 msgid ""
-"Burn-In: Needs two layers in total!\n"
-"A foreground text layer with transparency and a background layer."
+"Burn-In: Needs two layers in total!\\nA foreground text layer with "
+"transparency and a background layer."
 msgstr ""
 "Crema: Necessita dues capes en total.\n"
 "Una capa transparent amb el text i una capa de fons."
@@ -784,9 +784,7 @@
 msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
 msgstr "Afegeix a la imatge un efecte realista de taques de cafè"
 
-msgid ""
-"Darken only\n"
-"(Better, but only for images with a lot of white)"
+msgid "Darken only\\n(Better, but only for images with a lot of white)"
 msgstr ""
 "Només enfosqueix\n"
 "(Millor, però només per a imatges amb molt de blanc)"
--- ./po-tips/1.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
+++ ./po-tips/2.tmp	2007-07-28 18:41:42.000000000 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-17 19:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-07-24 22:46+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-05-06 22:18+0200\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
 "Language-Team: Català <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -246,8 +246,8 @@
 "Gfig."
 
 msgid ""
-"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
-"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
+"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
+"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
 msgstr ""
 "Podeu obtenir ajuda contextual per a la majoria de les característiques del "
 "GIMP en prémer la tecla F1 en qualsevol moment. Això també funciona dins els "
--- ./po-python/1.tmp	2007-07-28 18:41:43.000000000 +0200
+++ ./po-python/2.tmp	2007-07-28 18:41:43.000000000 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-17 19:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-07-24 22:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-03-20 08:26+0100\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
 "Language-Team: Català <[EMAIL PROTECTED]>\n"
_______________________________________________
GIMP mailing list
GIMP@llistes.softcatala.org
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gimp

Respondre per correu electrònic a