รู้เท่าทันกับสถานการณ์ใต้

    
ต้องเรียกว่า“ยอม”กับการแผนการของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่พยายามทำให้คนไทยพุทธกับมุสลิมแตกแยก
  เข่นฆ่าล้างแค้นเนื่องจากเข้าใจผิด 
ซึ่งถ้าหากทั้งสองฝ่ายหลงกลและกระทำการให้เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้จะกลายเป็นการ   ล้างแค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
สุดท้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะลุกเป็นไฟ 
           แผนการดังกล่าวถูกนำมาใช้นานมาแล้วพร้อมกับแผนการอื่นๆ 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นปีแรกที่เกิดเหตุการณ์ 
และปัจจุบันยังคงนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ สลับการก่อเหตุอื่น ๆ 
โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุ
จะใช้วิธีแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ 
เริ่มก่อเหตุด้วยการฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่เป็นมุสลิม หรือผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา 
และปล่อยข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำ 
หลังจากนั้นไม่กี่วันกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มเดียวกันจะแต่งกายคล้ายคนดาวะห์
ซุกซ่อนอาวุธแล้วไปยิงประชาชนที่เป็นไทยพุทธ 
พร้อมกับปล่อยข่าวว่าเป็นการกระทำเพื่อล้างแค้นที่เจ้าหน้าที่ทำกับคนมุสลิม
    เพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังที่ทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมต้องร่วมตระหนัก 
อย่าไปหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่มุ่งร้ายเหล่านั้น 
และต้องหันมาสร้างความเข้าใจและร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อขจัด
กลุ่มคนเหล่านี้ให้หมดไปจากแผ่นดิน


เพื่อสันติสุข............................
 
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe git" in
the body of a message to majord...@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to