build error in gtk with doc in Builder
it seems that I see the problem of the change I have made below


#include <gtk/gtk.h>

static void
print_hello (GtkWidget *widget,
       gpointer  data)
{
 g_print ("Hello World\n");
}

static void
activate (GtkApplication *app,
     gpointer    user_data)
{
 GtkWidget *window;
 GtkWidget *grid;
 GtkWidget *button;

 /* utwórz nowe okno i ustaw jego tytuł */
 window = gtk_application_window_new (app);
 gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Window");
 gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);

 /* Tutaj skonstruujemy kontener, który będzie pakował nasze guziki */
 grid = gtk_grid_new ();

 /* Zapakuj pojemnik w okno */
 gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), grid);

 button = gtk_button_new_with_label ("Button 1");
 g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);

 /* Umieść pierwszy przycisk w komórce siatki (0, 0) i wypełnij go
  * tylko 1 komórka poziomo i pionowo (tzn. bez rozpiętości)
  */
 gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 0, 0, 1, 1);

 button = gtk_button_new_with_label ("Button 2");
 g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);

 /* Umieść drugi przycisk w komórce siatki (1, 0) i wypełnij go
  * tylko 1 komórka poziomo i pionowo (tzn. bez rozpiętości)
  */
 gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 1, 0, 2, 1);

 button = gtk_button_new_with_label ("Quit");
 g_signal_connect_swapped (button, "clicked", G_CALLBACK
(gtk_widget_destroy), window);

 /* Umieść przycisk Zakończ w komórce siatki (0, 1) i ustaw go
  * rozpiętość 2 kolumn.
  */
 gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 0, 1, 3, 1);

 /* Teraz, gdy skończyliśmy pakować nasze widżety, pokazujemy je wszystkie
  * za jednym zamachem, przez wywołanie gtk_widget_show_all () w oknie.
  * To wywołanie rekursywnie wywołuje gtk_widget_show () we wszystkich
widżetach
  * które są zawarte w oknie, bezpośrednio lub pośrednio.
  */
 gtk_widget_show_all (window);

}

int
main (int  argc,
   char **argv)
{
 GtkApplication *app;
 int status;

 app = gtk_application_new ("org.gtk.example", G_APPLICATION_FLAGS_NONE);
 g_signal_connect (app, "activate", G_CALLBACK (activate), NULL);
 status = g_application_run (G_APPLICATION (app), argc, argv);
 g_object_unref (app);

 return status;
}

Krzysztof Sadowski
_______________________________________________
gtk-devel-list mailing list
gtk-devel-list@gnome.org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gtk-devel-list

Reply via email to