ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ,
ಪದಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ,
ಪಾರಸಿ ಭಾಷೆಯ "ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ "ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, 
ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ, ಸಂಸ್ಕೃತ ತದ್ಭವಗಳನ್ನೂ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ 
ಒಳಗೊಂಡ ( ಉರ್ದು) ಭಾಷೆ ಇದಾಗಿದೆ. 
ಹಿಂದು ದೇಶದ, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ.


ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭
-------- Original message --------From: harishchandra koteshwara 
<harishchandra.k...@gmail.com> Date: 20/09/2016  4:45 p.m.  (GMT+05:30) To: 
kannadastf@googlegroups.com Subject: [Kannada Stf-16561] ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ 
ಪದವಾದ'ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ' ಪದ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ,ಹುಟ್ಟು ,ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ 
ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದವಾದ'ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ' ಪದ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ,ಹುಟ್ಟು ,ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-- 

*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

 

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ

***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member

--- 

You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.

Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.

To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM6R4OAz9Yht0xa6%3DOR1M4A2-N%3DoQJbLa8u6U8nhsmVhBvnP8A%40mail.gmail.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/270pv6a1cpj3d8eucx7o7ea2.1474373822790%40email.android.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to