೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಠಿ ಗದ್ಯದ ಬದಲಾಗಿ 'ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ' ಎಂಬ ಗದ್ಯ
ಬರಬಹುದಂತೆ. -ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು

On Wed, Sep 21, 2016 at 7:03 PM, <ranjana.ratnaka...@gmail.com> wrote:

> ಕೇವಲ 30% ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತ.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/df929b61-98c2-42a5-aeaa-f02d4ff7891f%40googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>-- 


*ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್.ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌ.ಶಾ.ವಿ) ತಿರುಮಣಿ ಪಾವಗಡ ತಾ.
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈ.ಜಿ. 9731734068*

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAGYdHP4q36XfG%2BsV6tui3fhkRX52B8e11iKsVzC1BcGXqVLvww%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to