ಉಪಮೇಯ: ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವು
ಉಪಮಾನ:ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವುದು
ಉ.ವಾಚಕ: ಆಂಗ(ಅಂತೆ)
ಸಮಾನಧರ್ಮ: ಸಿಡಿಯುವುದು
ಸಮನ್ವಯ: ಉಪಮೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಮಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅಲಂಕಾರ: ಉಪಮಾಲಂಕಾರ.

On Sep 30, 2016 8:19 PM, "shivamma hiremath" <shivamma...@gmail.com> wrote:

> ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದ್ಹಾಂಗ ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವ
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAJRg3213pcKmL7YViDi25rN_Rq4coO54y_j_oxH5rZBknZAfOw%
> 40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJRg3213pcKmL7YViDi25rN_Rq4coO54y_j_oxH5rZBknZAfOw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CABu%2BZ9mE10v%3DLMst6gY5aFzTD%2Bw%3DeW%2BtjbWgGt72yeZNgAYmBg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to