ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ತಂತ್ರಾಂಶ.. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ
ಬದಲಾಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.

On Oct 4, 2016 9:10 AM, "Mahesh S" <mahesh.s...@gmail.com> wrote:

ವೃತ್ತಿಬಾಂಧವರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ CCE ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂಕವಹಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು
ಹೊಸದಾಗಿ QPI & GQPI ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

http://kannadadeevige.blogspot.in/p/blog-page_6.html?m=1

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
msgid/kannadastf/CANaCK5Zp3dCW3-qBchs1p6WqN%3DPU-fi889YAGfrQATWBnCHO7A%
40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CANaCK5Zp3dCW3-qBchs1p6WqN%3DPU-fi889YAGfrQATWBnCHO7A%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CABekLPCUv1PXjE2Q49u-BcgaJSJ1fngJoY95mjuyC6O5qVq7Rg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to