ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
http://kannadadeevige.blogspot.in/2013/11/kannada-softwares.html

ಅಥವಾ


*ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
<http://kannadadeevige.blogspot.in/2013/11/kannada-softwares.html>************

2016-11-04 8:27 GMT+05:30 S.B.Hulageri <hulageri...@gmail.com>:

> Gurugale nimma laptop nalli kannada fonts hakikolli open aagutte fonts
> software computer service shop nalli Iruttave.
>
> On 4 Nov 2016 07:42, "Ramesh Honawad" <rbhch...@gmail.com> wrote:
>
> ನೀವು ಕಳಿಸಿದ sslc ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ವಹಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪಟಾಪದಲ್ಲಿ ಒಪನ್ ಆದ್ರು ಕನ್ನಡ ಪಾಂಟ
> ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ .ನಮ್ಮದು windows 8.1,nudi5.0 ಇದೆ ....ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಹಾರ
> ಕೋಡಿ......
> On Oct 6, 2016 9:13 PM, "Mahesh S" <mahesh.s...@gmail.com> wrote:
>
>> *10ನೇ ತರಗತಿ CCE ಅಂಕವಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Excel ನಲ್ಲಿ
>> ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.*
>> *ಅನುಕೂಲತೆಗಳು:*
>> 1) ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದು.
>> 2) *ಎ* ಭಾಗ ಮತ್ತು *ಬಿ* ಭಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
>> 3) ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
>> 3) ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ, ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು
>> ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ, QPI (Quality Performance Index)
>> ಮತ್ತು GQPI (Gross Quality Performance Index) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸ್ಥಂಭಾಲೇಖ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
>> ಪಡೆಯಬಹುದು.
>> 4) ಕೂಡುವ, ಗುಣಿಸುವ, ಗ್ರೇಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
>> ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
>>
>> *<< ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು Download ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ >>*
>> <https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B2ur8kBJaegXTzlnWUFaNDhUMms>
>> --
>>  *ಮಹೇಶ್.ಎಸ್*
>>   ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು,
>>   ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ನಿಡುವಣಿ,
>>   ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
>>   ಮೊಬೈಲ್: 9743316629
>>   ವೆಬ್ ಸೈಟ್: www.kannadadeevige.blogspot.in
>>
>>
>>
>> ******************************
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CANaCK5az%3DLv8u_4x%3DoRnMafASaZfBPAFu8PU0OBZ
>> 96wFWKOb_A%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CANaCK5az%3DLv8u_4x%3DoRnMafASaZfBPAFu8PU0OBZ96wFWKOb_A%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
> y_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
> gid/kannadastf/CAB4oeKdnWKpzqy_FYFau%2Bt%3DvZqSAW2BnpYpS58-
> NzR8c7%3DQ%2Bmg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAB4oeKdnWKpzqy_FYFau%2Bt%3DvZqSAW2BnpYpS58-NzR8c7%3DQ%2Bmg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAA4k9sc8xPeMs%3DMqPDBHodVD7OAYF%
> 2Boh6hsfpK9cP2Lf0w7S3A%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAA4k9sc8xPeMs%3DMqPDBHodVD7OAYF%2Boh6hsfpK9cP2Lf0w7S3A%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>-- 
  *ಮಹೇಶ್.ಎಸ್*
  ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು,
  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ನಿಡುವಣಿ,
  ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
  ಮೊಬೈಲ್: 9743316629
  ವೆಬ್ ಸೈಟ್: www.kannadadeevige.blogspot.in******************************

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CANaCK5ZjLbg_mK25utJ3-2HNx6kN%3DRCe%2B8-48sHzBMKa1jFheg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to