ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸದ ಚಕ್ಕಡಿ ಪಾಠದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರೇ
ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ಕಳಿಸಿ

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOJi7%3DQ1AxxLEVMvKppYAWmSaJ29e_nddS8M5St4mgr5mn3S8g%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to