ಇತಿಹಾಸದ ಚಕ್ಕಡಿ ಆಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ


*ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೈಲ್ವೆಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಕಾಲೋನಿ.ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ  ಮೈಸೂರು -೦೮ಮೊ ೯೪೪೮೭೫೩೫೬೫*

---------- Forwarded message ----------
From: <boranna.nay...@gmail.com>
Date: Fri, Dec 2, 2016 at 1:19 PM
Subject: RE: [Kannada Stf-17922] ಆಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ
To: kannadastf@googlegroups.com


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=755397311216278&id=
100002380492888
ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ....


---- Vishwanatha.K.V KNGL wrote ----


ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸದ ಚಕ್ಕಡಿ ಪಾಠದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರೇ
ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ಕಳಿಸಿ

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
msgid/kannadastf/CAOJi7%3DQ1AxxLEVMvKppYAWmSaJ29e_
nddS8M5St4mgr5mn3S8g%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOJi7%3DQ1AxxLEVMvKppYAWmSaJ29e_nddS8M5St4mgr5mn3S8g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
msgid/kannadastf/mew6pv2cmm23h7a0l8jborb1.1480664661657%40email.android.com
<https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/mew6pv2cmm23h7a0l8jborb1.1480664661657%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM3YhEoxgi%2B_%3Dbdy-Dra6Xb%3Drni5YzK0X%2BWzH5wk686SptSJ2A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to