ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೆ

ಮಧುಕುಮಾರ.ಸಿ.ಎಚ್ .
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು,
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -೫೭೧೧೦೧
೯೮೪೪೩೪೦೮೨೧

On 02-Dec-2016 12:57 PM, "Nagaraju Mn" <mn.nagaraju...@gmail.com> wrote:

> ಕನ್ನಡ ಕುಸುಮ಻ ವಿಷಯ ಸಂಪದೀಕರಣ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
>
>
>
> *ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೈಲ್ವೆಕಾರ್ಯಾಗಾರ
> ಕಾಲೋನಿ.ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ  ಮೈಸೂರು -೦೮ಮೊ ೯೪೪೮೭೫೩೫೬೫*
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: SHIVANANDA H J <shivujeeva...@gmail.com>
> Date: Thu, Dec 1, 2016 at 2:13 PM
> Subject: [Kannada Stf-17892] Document from SHIVANANDA H J
> To: kannadastf@googlegroups.com
>
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
> y_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
> gid/kannadastf/CAP6s-swEqaokY57m%2B%3DSKKnkZJDqWh4FnZ3UWCxLO
> wWqscCN4CQ%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAP6s-swEqaokY57m%2B%3DSKKnkZJDqWh4FnZ3UWCxLOwWqscCN4CQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAM3YhEr756-8ecvjFQ-Bn%2B3Q_vN1P1CPuP%
> 3DJUTCcqUjF4bGByQ%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM3YhEr756-8ecvjFQ-Bn%2B3Q_vN1P1CPuP%3DJUTCcqUjF4bGByQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAN-UJmQDJdcnZ-iHPxFieFr1TVYBqpw7YoLnSJWmVFcBdszm8g%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to