🙏💐💐 *ಪ್ರೌ.ಶಾಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ,PU ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ,NMMS
ಅಂಕಪಟ್ಟಿ,NTSE ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31-01-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/about-providing-science-laboratory.html

👉 *Lectures Final Seniority List Appointed/Promoted From 1974 to 1998*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/lectures-final-seniority-list.html


👉 *ನವಂಬರ್ 2017 N.M.M.S ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/november-2017-schedule-of-nmms-district.html

👉 *ನವಂಬರ್ 2017 NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/november-2017-ntse-exam-selection-list.html


🙏💐 *SHARE,SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzA-4ZiS6ZAHCnZ%2BeHVxeVQfBmgH_GyVAPE9-TVvGAF4BA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to