🙏💐💐 *ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ,ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ
ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*


👉 *2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ
ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:09-02-2018*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/about-mandatory-transfer-to-teachers-of.html

👉 *ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ
ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ(26 ಅಂಶಗಳು)*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/state-government-employee-service-book.html

👉 *ದಿನಾಂಕ 16-02-2018 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಕುರಿತು.ದಿನಾಂಕ:07-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/regarding-valid-prime-minister.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzDO16bWMy4vMYzsew-RvhYYfzeHht0pxmq4diFiZKe7Fg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to