ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆ.16 ವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಟವಾಡಿದರೂ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವೇ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಆದರೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಯಿಸುವವನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು
ಉಣ್ಣಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

On Tue, Feb 13, 2018 at 6:13 PM, Bhaskar Sakri <bhaskarsak...@gmail.com>
wrote:

> Super acting by teachers association in 6th pay commission implementation.
> Keep it up..
>
> On 13-Feb-2018 5:01 AM, "Mahantagoud Patil" <mtpygl....@gmail.com> wrote:
>
>> 🙏💐💐 *ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 35 ರಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಮೆಂಟ್.?*👇
>>
>> 👉 *HRA 24,16,8 ರ ಬದಲಾಗಿ 26,28,10 ನಿಗದಿ ಸಾಧ್ಯತೆ*👇
>>  http://www.ksge.in/2018/02/35-per-cent-fit-for-state-government.html
>>
>> *MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*
>>
>> 🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KSHST" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kshst/CAL8OgzCkBnt7j-wO-6Yyqt_eX5iCsbVmZYpKr3c3A1Zj19XLR
>> g%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzCkBnt7j-wO-6Yyqt_eX5iCsbVmZYpKr3c3A1Zj19XLRg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KSHST" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kshst/CA%2BsZ%3D44OgoWX7rAqF3zV%3DfpScUFEsCcNbsFgxndniDLWqzhoh
> w%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CA%2BsZ%3D44OgoWX7rAqF3zV%3DfpScUFEsCcNbsFgxndniDLWqzhohw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>-- 
BASAVARAJ BASARIKATTI ADYAKSHARU KANNADA BHASHA SHIKHAKAR SANGH SAVANUR
  POORVA ADYKSHARU KASAPA SHIGGAON GHATAK SHIGGAON

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAAsPmLi-0cdp5rD4rZC9hREq1_5ib1yXRRrmz6h_G67zUE0usQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to