🙏💐💐 *14-02-2018 ಬುಧವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು.ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/education-employment-and-other-stories.html

👆 *ಪಿಯು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ-3*
👆 *ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ*
👆 *ರೈತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ*
👆 *ಫೆ.16 ರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ*
👆 *ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 2.20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ*
👆 *ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ*
👆 *ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಗಿಂತ ಡಿಗ್ರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ!*
👆 *ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ‍್ದೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಚಿವರಿಂದ ಟಾಸ್*
👆 *ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಪಿಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೋಸ್?-2*
👆 *ಉಳಿತಾಯ ವಿಲೀನ*
👆 *ಸಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರ‍್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?*
👆 *ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸೇವಾಲಾಲ ಜಯಂತಿ*
👆 *ಸಾಲ ನಿಯಮ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚನೆ*
👆 *ಪೋಲಿಸರ ತನಿಖಾ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್*
👆 *ನಧಾಪ್,ಪಿಂಜಾರ್‍ ಎಸ್ಟಿ ಗೆ?*
👆 *ಏಪ್ರೀಲ್ ನಿಂದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ನೂತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು*
👆 *ಇ-ವಿಚಾರಣೆ:ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಳ*
👆 *ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗೆ ಆಧಾರ್‍ ಜೋಡಣೆ?*
👆 *ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ GST*
👆 *DEd ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ*
👆 *ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಭತ್ಯ ಡೌಟ್*
👆 *ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು-2*
👆 *ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 3,000 ಜೀವಗಳು*
👆 *ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzBTugOHiouGt457yEtuuUqSvrxwiJiYCKsLJAMPAA_oyg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to