🙏💐💐 *ನೂತನ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ರಚನೆ,ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ವಿನಾಯತಿ,ಪಿ.ಯು.ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ*👇
*MAHANTAHOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ 50 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ
ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/about-creating-newly-formed-primary.html

👉 *2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿನಾಯತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಪತ್ರ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/about-exemption-for-some-teachers-in.html

👉 *ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು ಮನವಿ ಪತ್ರ.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/promoting-promotion-of-government-pre.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzByacEFuvoDZW4YO%2B7hs6-XRV5691C1yJuDAZ9dL10wkw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to