🙏💐💐 *ಶಿಕ್ಷಕರ,CRP,BRP ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೇತನಾನುದಾನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ಏಕರೂಪವಾಗಿ
ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲು Video Conferance ನಡೆಸುವ
ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:19-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/about-video-conferance-to-facilitate.html

👉 *CRP,BRP ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.ದಿನಾಂಕ:19-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/about-considering-some-aspects-of.html

👉 *ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೇತನಾನುದಾನ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/reviewing-code-of-conduct-in-primary.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzDb1j_83D2HOGOUKz13o1d%3DWgqPo10OeR0ES0hSObQWMw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to