🙏💐💐 *20-02-2018 ಮಂಗಳವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/education-employment-and-other-news-on_19.html

👆 *ಇಂದಿನಿಂದ RTE ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ*
👆 *KSOU ಮಾನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ*
👆 *PU ಕಾಲೇಜು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 15 ದಿನ ಕಡಿತ-2*
👆 *PU ಪರೀಕ್ಷೆಗ ಕಾರ್ಯದ ವಾಹನಕ್ಕೆ GPS ಕಡ್ಡಾಯ*
👆 *ಹಿಂದಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆ:‍ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ*
👆 *ಬೆಂವಿವಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಶುರು*
👆 *ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ*
👆  *90000 ರೈಲ್ವೆ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕ:ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ*
👆 *ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ:ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ*
👆 *ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬೇಕೂ ನೀಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ*
👆 *ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್*
👆 *ಆಧಾರಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ ಕೇಂದ‍್ರ:RTE ಅರ್ಜಿ ವಿಳಂಬ?*
👆 *ಅಬಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಫೆ.26 ರಂದು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ*
👆 *ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ,ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಠ್ಯ:ಜಾವಡೇಕರ್*
👆 ‍ *JTO ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾರಿ-2*
👆 *ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂಪರ್‍ ಆಫರ್?*
👆 ‍
*ನಿವೇಶನ,ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಕ್ಕೆ online ಮಾರ್ಗ*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzD%2B%3DeRSV4M5hQq75tkNzg1V2QbmPqBau9ELhhSFByUPmA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to