Sir please Send me new SSLC maths and science text books

On 22 Feb 2018 8:41 pm, "Mahantagoud Patil" <mtpygl....@gmail.com> wrote:

🙏💐💐 *NPS ಕುರಿತು ಇಂದು ಸದನದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರ,ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ರಜೆ ಕಡಿತ ಬಗ್ಗೆ
ಉತ್ತರ,ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ,SSLC ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ ಕುರಿತು*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *NPS ಕುರಿತು ಶ್ರೀ.ಅರುಣ.ಶಹಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇಂದು ವಿಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ
ಉತ‍್ತರ.ದಿನಾಂಕ:22-02-2018 ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾವಾರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು NPS ನೌಕಕರ ಸಂಖ್ಯೆ*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/members-of-legislative-council-on-nps.html

👉 *ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ
ಉತ್ತರ*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/the-minister-of-education-is-answer-to.html

👉 *2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಯ ಕರಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 22-02-2018*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/draft-temporary-schedule-of-transfer-of.html

🙏💐💐 *ಮಾರ್ಚ/ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರ  SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 24-02-2018
ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟೆಲಿ  ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರನ್ಸಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/about-attending-tele-teleconference-on.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
msgid/kshst/CAL8OgzA7M4XGs1TyzB1cm1n-5YEAwBQb4vjdD475CkowJawFXQ%
40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzA7M4XGs1TyzB1cm1n-5YEAwBQb4vjdD475CkowJawFXQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CALHAEJcnhK33GFjpi%2B_pRt8ftw7gQ1f-yfPt7WTskUffUTcXBQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to