✍🌹 *09-4-2018 ಸೋಮವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/09-04-2018-monday-news.html
👇👇👇👇👇👇👇👇
🍁 *ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಭಾರತ ನಾರಿಶಕ್ತಿ*
🍁 *UPSC ನೇಮಕಾತಿ*
🍁 *80,000 ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಖೋತಾ*
🍁 *ಹೆಂಡತಿಯಂದ್ರೆ ಚರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲ -ಕೋರ್ಟ*
🍁 *ಮತದಾರರ ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ ಯಶಸ್ವಿ*
🍁 *ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಫಲಕ ಕಡ್ಡಾಯ*
🍁 *ಕೆಂಡದಂತಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ-ಜನ ಕಂಗಾಲು*
🍁 *ಅಂಚೆ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇನ್ನೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ*
🍁 *ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ*
🍁 *ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಳಿ ಚಿನ್ನದ ಗರಿ*
🍁 *ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ*
🍁 *KSPTA ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ & ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ
ನೂಗ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ*
🍁 *ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಹಿತಿ ರಷ್ಯಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ*

*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👇👇👇👇👇👇
🗞 *ವಿಜಯವಾಣಿ*
http://epapervijayavani.in/
🗞 *ವಿಶ್ವ ವಾಣಿ*
http://epaper.vishwavani.news/
🗞 *ಉದಯವಾಣಿ*
http://epaper.udayavani.com/
🗞 *ಪ್ರಜಾವಾಣಿ*
http://epaper.prajavani.net/
🗞 *ಕನ್ನಡಪ್ರಭ*
http://kpepaper.asianetnews.com/
🗞 *ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
🗞 *ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://epaper.samyukthakarnataka.com/t/13268
🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVz0ScBW9pR%3D5D9JLiVoi%3D%3DuybHusvMQyHshbEUMYHNhyw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to