✍🌹 *10-4-2018 ಮಂಗಳವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/10-4-2018-tuesday-news.html
🌹 *10ನೇ ತರಗತಿಗೆ NCERT ಪಠ್ಯ*
🌹 *CET -OMR ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು*
🌹 *ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗರಂ*
🌹 *‌SDA ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ‍PDO ಹುದ್ದೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾದ ನೌಕರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*
🌹 *ಚುನಾವಣಾ ಎಕ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ 160 RO ಫೇಲ್*
🌹 *ಒಂದೇ ದಿನ 6ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ*
🌹 *ವೋಟಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕಾವೇರಿ ಸ್ಕೀಂ*
🌹 *ಸೋಷಿಯಲ್ ದೋಖಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಷಾರ್!*
🌹 *ಹಂಪಿ ವಿವಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಾಪಸ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ*
🌹 *ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಯಾರಿಗೆ?*
🌹 *ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಠಿಕೋನಗಳು*
🌹 *ಶುಭ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ಚಿನ್ನ*
🌹 *ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡದ ಸ್ವರ್ಣಯುಗ*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👇👇👇👇👇👇
🗞 *ವಿಜಯವಾಣಿ*
http://epapervijayavani.in/
🗞 *ವಿಶ್ವ ವಾಣಿ*
http://epaper.vishwavani.news/
🗞 *ಉದಯವಾಣಿ*
http://epaper.udayavani.com/
🗞 *ಪ್ರಜಾವಾಣಿ*
http://epaper.prajavani.net/
🗞 *ಕನ್ನಡಪ್ರಭ*
http://kpepaper.asianetnews.com/
🗞 *ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
🗞 *ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://epaper.samyukthakarnataka.com/t/13268
🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVzPAL%2BLP_LgMSzcRhUBPfUFd%3D9r06FfG3oJ-DWsLVTr%2Bw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to