Ramamurthy wonderful effort. Very nice. But one thing I want to tell if you
don't mind. Sir actually formative evaluation by definition should not have
any particular format. Written test considered as least type evaluation
with reference to formative evaluation. Since it is directed by the board
we are conducting pen paper test. So what I felt it does not require any
blue print. It is mentioned in by the board also. pen paper test left to
the teacher discretion. what is your opinion.

2016-09-30 22:46 GMT-07:00 Pradeep Kumar V P <pradeeppac...@gmail.com>:

> Thank you sir
>
> pradeep
> On Sep 30, 2016 3:52 PM, "NELVIN PRAVEENKUMAR" <nelvin...@gmail.com>
> wrote:
>
>> thank you sir
>>
>> 2016-09-28 21:55 GMT+05:30 Parashivamurthy M Paaru <paramjgp...@gmail.com
>> >:
>>
>>> Sir SA 1 Activity en kottidira send Madi please please
>>> On 01-Sep-2016 6:15 AM, "Ram" <srmyso...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> *ಆತ್ಮೀಯ* *ಶಿಕ್ಷಕ* *ಮಿತ್ರರೇ*
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>          *ಎಸ್**.**ಎಸ್**.**ಎಲ್**.**ಸಿ**. **ಫಲಿತಾಂಶ* *ಉನ್ನತೀಕರಣ*
>>>> *ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ* *ಅಂಗವಾಗಿ*  *ಪ್ರಥಮ* *ರೂಪಣಾತ್ಮಕ* *ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ* *{**FA-1**}*
>>>> *ದಲ್ಲಿ* *ಅಗತ್ಯವಾಗಿ* *ಏನೆಲ್ಲಾ* *ಬೇಕು* *ಎಂಬುದನ್ನು* *¸ÀÆa¹zÀAvÉ ¢éwÃAiÀÄ*
>>>> *ರೂಪಣಾತ್ಮಕ* *ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ* *{**FA-2**}* *ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ನಲ್ಲಿ* *ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ**,
>>>> **ಇದು* *ಒಂದು* *ಮಾದರಿ* *ಮಾತ್ರ* *ಆಗಿದ್ದು* *ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ* *ತಕ್ಕಂತೆ**, *
>>>> *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ* *ಸಂಖ್ಯೆಗೆ* *ಅನುಗುಣವಾಗಿ* *ಮತ್ತು* *ತಾವುಗಳು*
>>>> *ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ* *ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ* *ಅನುಗುಣವಾಗಿ* *ಬದಲಾವಣೆ* *ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ*
>>>> *ಬಹುದಾಗಿದೆ* *ಈ* *ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ನಲ್ಲಿ* *ರೂಪಣಾತ್ಮಕ* *ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ* *ಚಟುವಟಿಕೆ** –
>>>> 1 **ಮತ್ತು** 2, & EXTRA ACTIVITIES , **ಮಾನಕಗಳಿಗೆ* *ತಕ್ಕಂತೆ* *ಅಂಕ*
>>>> *ನೀಡುವಿಕೆ**, **ಮಾದರಿ* *ಉತ್ತರ**, **ಅಂಕಗಳ* *ನಮೂದು* *ವಹಿ**, **ಸಾಧನ*
>>>> *ಪರೀಕ್ಷೆ* *ಪ್ರಶ್ನೆ* *ಪತ್ರಿಕೆ**, **ಮಾದರಿ* *ಉತ್ತರ**, **ನೀಲ* *ನಕ್ಷೆ*
>>>> *ಎಲ್ಲವೂ* *ಇದೆ**. **EzÀgÀ **ಬಗ್ಗೆ* *vÀªÀÄä* *ಸಲಹೆ**,* *ಸೂಚನೆ**, 
>>>> **ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
>>>> ¤ÃrzÀ°è **ಇದೇ* *ರೀತಿ* *ಇನ್ನೂ* *ಉತ್ತಮವಾದ* *ಪ್ಯಾಕೇಜ್** {** FA-3**, *
>>>> *FA-4**} **ಅನ್ನು* *vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃt. ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèQ£À ¥sÀ°vÁA±À
>>>> ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃt *
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> “¢éwÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À *{**FA-2**}* ¸ÀA¥ÀÆtð PÉʦr”
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> *ಈ* *ಬಗ್ಗೆ* *ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ* *ಸಲಹೆ**,* *ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ* *ಮುಕ್ತವಾದ* *ಅವಕಾಶವಿದೆ*
>>>> *.*
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> *ವಂದನೆಗಳು*
>>>>
>>>>
>>>> *ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ* *ಸ್ನೇಹಿತ*
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> *ರಾಮಮೂರ್ತಿ**.* *ಎಸ್*
>>>>
>>>> *
>>>> 94487 50594*
>>>>
>>>> --
>>>> 1. If a teacher wants to join STF, visit http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> 2. For STF training, visit KOER - http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php
>>>> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha
>>>> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "Maths & Science STF" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> 1. If a teacher wants to join STF, visit http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> 2. For STF training, visit KOER - http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php
>>> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha
>>> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "Maths & Science STF" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>>
>> --
>> 1. If a teacher wants to join STF, visit http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> 2. For STF training, visit KOER - http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php
>> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha
>> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Maths & Science STF" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> 1. If a teacher wants to join STF, visit http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> 2. For STF training, visit KOER - http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php
> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha
> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Maths & Science STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
1. If a teacher wants to join STF, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
2. For STF training, visit KOER - 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
4. For Ubuntu 14.04 installation,  visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to