Thank you for your coment
 it is true. but i give it to teacher, practice to learn BP

On Wednesday, October 12, 2016 at 10:23:53 PM UTC+5:30, star14992 wrote:
>
> Ramamurthy wonderful effort. Very nice. But one thing I want to tell if 
> you don't mind. Sir actually formative evaluation by definition should not 
> have any particular format. Written test considered as least type 
> evaluation with reference to formative evaluation. Since it is directed by 
> the board we are conducting pen paper test. So what I felt it does not 
> require any blue print. It is mentioned in by the board also. pen paper 
> test left to the teacher discretion. what is your opinion. 
>
> 2016-09-30 22:46 GMT-07:00 Pradeep Kumar V P <pradee...@gmail.com 
> <javascript:>>:
>
>> Thank you sir
>>
>> pradeep
>> On Sep 30, 2016 3:52 PM, "NELVIN PRAVEENKUMAR" <nelv...@gmail.com 
>> <javascript:>> wrote:
>>
>>> thank you sir 
>>>
>>> 2016-09-28 21:55 GMT+05:30 Parashivamurthy M Paaru <param...@gmail.com 
>>> <javascript:>>:
>>>
>>>> Sir SA 1 Activity en kottidira send Madi please please
>>>> On 01-Sep-2016 6:15 AM, "Ram" <srmy...@gmail.com <javascript:>> wrote:
>>>>
>>>>> *ಆತ್ಮೀಯ* *ಶಿಕ್ಷಕ* *ಮಿತ್ರರೇ*
>>>>>
>>>>> 
>>>>>
>>>>>          *ಎಸ್**.**ಎಸ್**.**ಎಲ್**.**ಸಿ**. **ಫಲಿತಾಂಶ* 
>>>>> *ಉನ್ನತೀಕರಣ* *ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ* *ಅಂಗವಾಗಿ*  *ಪ್ರಥಮ* *ರೂಪಣಾತ್ಮಕ* *ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ* 
>>>>> *{**FA-1**}* *ದಲ್ಲಿ* *ಅಗತ್ಯವಾಗಿ* *ಏನೆಲ್ಲಾ* *ಬೇಕು* *ಎಂಬುದನ್ನು* 
>>>>> *¸ÀÆa¹zÀAvÉ 
>>>>> ¢éwÃAiÀÄ* *ರೂಪಣಾತ್ಮಕ* *ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ* *{**FA-2**}* *ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ನಲ್ಲಿ* 
>>>>> *ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ**, **ಇದು* *ಒಂದು* *ಮಾದರಿ* *ಮಾತ್ರ* *ಆಗಿದ್ದು* *ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ* 
>>>>> *ತಕ್ಕಂತೆ**, **ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ* *ಸಂಖ್ಯೆಗೆ* *ಅನುಗುಣವಾಗಿ* *ಮತ್ತು* *ತಾವುಗಳು* 
>>>>> *ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ* *ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ* *ಅನುಗುಣವಾಗಿ* *ಬದಲಾವಣೆ* *ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ* 
>>>>> *ಬಹುದಾಗಿದೆ* *ಈ* *ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ನಲ್ಲಿ* *ರೂಪಣಾತ್ಮಕ* *ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ* *ಚಟುವಟಿಕೆ** 
>>>>> – 1 **ಮತ್ತು** 2, & EXTRA ACTIVITIES , **ಮಾನಕಗಳಿಗೆ* *ತಕ್ಕಂತೆ* *ಅಂಕ* 
>>>>> *ನೀಡುವಿಕೆ**, **ಮಾದರಿ* *ಉತ್ತರ**, **ಅಂಕಗಳ* *ನಮೂದು* *ವಹಿ**, **ಸಾಧನ* 
>>>>> *ಪರೀಕ್ಷೆ* *ಪ್ರಶ್ನೆ* *ಪತ್ರಿಕೆ**, **ಮಾದರಿ* *ಉತ್ತರ**, **ನೀಲ* *ನಕ್ಷೆ* 
>>>>> *ಎಲ್ಲವೂ* *ಇದೆ**. **EzÀgÀ **ಬಗ್ಗೆ* *vÀªÀÄä* *ಸಲಹೆ**,* *ಸೂಚನೆ**, 
>>>>> **ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À 
>>>>> ¤ÃrzÀ°è **ಇದೇ* *ರೀತಿ* *ಇನ್ನೂ* *ಉತ್ತಮವಾದ* *ಪ್ಯಾಕೇಜ್** {** FA-3**, *
>>>>> *FA-4**} **ಅನ್ನು* *vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃt. ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèQ£À ¥sÀ°vÁA±À 
>>>>> ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃt *
>>>>>
>>>>> 
>>>>>
>>>>> “¢éwÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À *{**FA-2**}* ¸ÀA¥ÀÆtð PÉʦr”
>>>>>
>>>>> 
>>>>>
>>>>> *ಈ* *ಬಗ್ಗೆ* *ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ* *ಸಲಹೆ**,* *ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ* *ಮುಕ್ತವಾದ* *ಅವಕಾಶವಿದೆ*
>>>>> *.*
>>>>>
>>>>> 
>>>>>
>>>>> 
>>>>>
>>>>>                                      
>>>>>    
>>>>> *ವಂದನೆಗಳು*
>>>>>
>>>>>                                      
>>>>>  
>>>>> *ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ* *ಸ್ನೇಹಿತ*
>>>>>
>>>>>
>>>>>                                      
>>>>>  
>>>>> *ರಾಮಮೂರ್ತಿ**.* *ಎಸ್*
>>>>>
>>>>> *                                     
>>>>>   
>>>>> 94487 50594*
>>>>>
>>>>> -- 
>>>>> 1. If a teacher wants to join STF, visit 
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>> 2. For STF training, visit KOER - 
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
>>>>> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit 
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
>>>>> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>>>>> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>> --- 
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google 
>>>>> Groups "Maths & Science STF" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send 
>>>>> an email to mathssciences...@googlegroups.com <javascript:>.
>>>>> To post to this group, send email to mathssc...@googlegroups.com 
>>>>> <javascript:>.
>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>
>>>> -- 
>>>> 1. If a teacher wants to join STF, visit 
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> 2. For STF training, visit KOER - 
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
>>>> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit 
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
>>>> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>>>> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> --- 
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google 
>>>> Groups "Maths & Science STF" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send 
>>>> an email to mathssciences...@googlegroups.com <javascript:>.
>>>> To post to this group, send email to mathssc...@googlegroups.com 
>>>> <javascript:>.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>>
>>> -- 
>>> 1. If a teacher wants to join STF, visit 
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> 2. For STF training, visit KOER - 
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
>>> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit 
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
>>> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>>> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> --- 
>>> You received this message because you are subscribed to the Google 
>>> Groups "Maths & Science STF" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send 
>>> an email to mathssciences...@googlegroups.com <javascript:>.
>>> To post to this group, send email to mathssc...@googlegroups.com 
>>> <javascript:>.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> -- 
>> 1. If a teacher wants to join STF, visit 
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> 2. For STF training, visit KOER - 
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
>> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit 
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
>> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> --- 
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
>> "Maths & Science STF" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an 
>> email to mathssciences...@googlegroups.com <javascript:>.
>> To post to this group, send email to mathssc...@googlegroups.com 
>> <javascript:>.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>
>

-- 
1. If a teacher wants to join STF, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
2. For STF training, visit KOER - 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
4. For Ubuntu 14.04 installation,  visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to