Hej miljönätverket

Att flytta hamnbanan bort från Lundby har flera positiva värden då mycket
brandfarliga gasoltransporter kommer bort från detta tätbebyggda område och att
tillgängligheten till älvstranden blir bättre.
När det gäller ökad tillgängligheten till strandområden så tycker jag att
partiet skall driva att ökad tillgänglighet skall gälla för hela Hisingen. Då
kustområdena är mycket attraktivt för bland annat villabebyggelse och då gärna
helt strandnära privata tomter riskerar att begränsa allmänhetens tillgänglighet
till havet och älvarna.
Vi borde driva att gång och cykelvägar anläggs runt hela Hisingen nära
stränderna och kusten. Detta skulle knyta samman bostadsområdena som ofta angörs
med återvändsgator. Det skulle kunna bli en profilerad Hisingsled för
friluftsliv och även turism. Om inte detta sker snarast kommer nya
villabebyggelser att omöjliggöra detta.
Hälsningar
Per Forsberg
Hisingsbo


Reply via email to