Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Henriks inlägg är ett intressant påpekande. Frågan är varför denna skepsism mot 
vindkraft? Jag vet inte men frågan borde komma upp på partikongressen för ordentlig 
diskussion. Vad det gäller ekonomiska styrmedel har vi väl trots allt, åtminstone i 
ett internationellt perspektiv, varit tämligen offensiva. Med det sagt, vi vet att det 
går att styra industrin och borde göra det mer
tankar i natten
Anneli

>>> [EMAIL PROTECTED] 01-10-31 16:03 >>>
Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hej !

Som ni kanske sett i dagens GP är man från vindkraftsindustrin skeptisk till  
regeringens s.k elcertifikatsutredning som sägs missgynna vindkraften. Vad 
tycker vi om detta ? 

I visionen kring det gröna folkhemmet talades det om vinsten med alla nya jobb 
i samband med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Enligt artikeln i 
GP i dag levererar bl.a. SKF stora mängder kullager till vindkraftsindustrin. 

Det är kanske olyckligt att regeringen sätter käppar i hjulet nu, när ABB 
nyligen lanserat ett vindkraftverk, utan växellåda, med kraftigt förbättrad 
verkningsgrad.

När det gäller nya partiprogrammet. När GSHF hade sina diskussions kvällar 
kring programförslaget konstaterade vi att man inte trycker särsklit mycket på 
de ekonomiska incitament som ofta krävs för att både hushåll, offentlig 
förvaltning och näringliv ska investera i miljövänlig teknik. Vi saknade även 
resonemang att vi som enskilda medborgare också har ett ansvar, i vårt val av 
livsstil och konsumtionsmönster osv. 


hälsningar 

Henrik Gustafsson  

---- Forwarded message
From: [EMAIL PROTECTED] 
To: "Henrik Gustafsson" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Wed, 31 Oct 2001 10:25:39 +0100
Subject: SNF: Regeringsutredning hotar vindkraften

PRESSMEDDELANDE
011031

SNF om regeringens elcertifikatutredning som presenteras idag:
Regeringsutredning slår undan benen för vindkraften

&#8211; Förverkligas utredningens förslag kommer många mindre vindkraftbolag att 
försättas i konkurs
och omställningen till ett hållbart energisystem kraftigt bromsas, säger Svante 
Axelsson, generalsekreterare
i Svenska Naturskyddsföreningen.
Om regeringens utredare får som de vill kan det redan år 2003 bli lagkrav på 
att svenska elanvändare
ska köpa en viss andel så kallad certifierad el. Denna el är förnybar enligt en 
ny definition,
där vind, sol, biobränsle och småskalig vattenkraft är godkända elkällor. 
Målet med regeringens elcertifikatutredning som presenteras idag är att på sikt 
få in mer förnybar
energi på marknaden (1). Enligt utredningens förslag ska alla hushåll och 
företag, utom de elintensiva,
åläggas att köpa kring sju procent certifierad el år 2003. Tanken är att 
andelen certifierad
el sedan skall öka för att på tio års sikt motsvara cirka 15 procent av 
elanvändarnas behov.
Systemet bygger på handel med så kallade &#8221;gröna certifikat&#8221; och slår ut 
merkostnaden för den
förnybara elen på alla konsumenter, undantaget de elintensiva företagen.
&#8211; Gröna certifikat kan vara ett intressant styrmedel om det utformas på rätt 
sätt. Dessvärre
är utredningens förslag raka motsatsen, dels för att de accepterar 
nyexploatering av vattenkraft
och dels för att de föreslagna kvoterna är för låga för att skapa de 
prissignaler som är nödvändiga
för att vindkraften ska växa, säger Svante Axelsson.
&#8211; Dessutom ekar målsättningen med utredningen tomt när hela den elintensiva 
industrin redan
från början är undantagen från systemet, tillägger han.
Det nya certifikatsystemet är tänkt att ersätta de subventioner som bland annat 
vindkraften
får idag. Nivån på det ekonomiska stöd de gröna certifikaten genererar är dock 
betydligt lägre,
vilket gör majoriteten av dagens vindkraft direkt olönsam.
&#8211; Att ta bort bidragen till vindkraften utan att samtidigt belägga den fossila 
elproduktionen
med koldioxidskatt vore att snedvrida konkurrensen ytterligare. Utan stabila 
spelregler för
investerarna kommer sannolikt utvecklingen av de havsbaserade vindkraftverken 
att avstanna och
många mindre vindkraftbolag att gå i konkurs, säger Svante Axelsson. 
&#8211; Det vore fullständigt oacceptabelt om regeringen kraftigt försämrar 
lönsamheten för vindkraften
samtidigt som den framhåller vindkraftens viktiga roll i energiomställningen, 
avslutar Svante
Axelsson. 
(1) Elcertifikatutredningen &#8221;Handel med elcertifikat  ett nytt sätt att främja 
el från förnybara
energikällor&#8221;.
Information: Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 25 85
Caroline Hopkins, handläggare, 031-10 55 83
Pressekreterare: Ellika Hermansson Török, tel 08-7026505, mobil 070-6554619, 
[EMAIL PROTECTED] -- 
Get your firstname@lastname email for FREE at http://Nameplanet.com/?su 
-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".
-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to