Hans,

I have the following source:

  \mainlanguage[agr]
  \setupbodyfont[dejavu]
  \defineregister[indexgr][indexgrs]
  \setupregister[indexgr][pagenumber=no, balance=yes]
  \define[1]\grcindx{#1\index{#1}\indexgr{#1}}
  \setupregisters[n=3, pagenumber=no, method=default]
  \setupregister[index][language=grc]
  \setupregister[indexgr][language=gr]
  \starttext
  \grcindx{ἀδικία} \grcindx{ῥόδον} \grcindx{ρῶ } \grcindx{Ῥαδίον}
  \grcindx{αὐτοῦ} \grcindx{αὐτός} \grcindx{αὑτοῦ} \grcindx{αὐτός}
  \grcindx{Ἀφροδιτή} \grcindx{Ἁμαρτία} \grcindx{Αὐτός}
  \grcindx{πάντα} \grcindx{δὲ} \grcindx{δέ} \grcindx{δ’} \grcindx{σ}
  \grcindx{ς} \grcindx{Παυσανίας} \grcindx{Παυσανίας}
  \section{Improved}
  \placeindex
  \section{Default}
  \placeregister[indexgr]
  \stoptext

Just for the sake of testing, I added the following sorting language to
sort-lang.lua:

8<---------------------------------------------------------------------
definitions["grc"] = {
  replacements = {
    { "α", "α" }, { "ά", "α" }, { "ὰ", "α" }, { "ὰ", "α" }, { "ᾳ",
"α" },
    { "ἀ", "α" }, { "ἁ", "α" }, { "ἄ", "α" }, { "ἂ", "α" }, { "ἆ",
"α" },
    { "ἁ", "α" }, { "ἅ", "α" }, { "ἃ", "α" }, { "ἇ", "α" }, { "ᾁ",
"α" },
    { "ᾴ", "α" }, { "ᾲ", "α" }, { "ᾷ", "α" }, { "ᾄ", "α" }, { "ὰ",
"α" },
    { "ᾅ", "α" }, { "ᾃ", "α" }, { "ᾆ", "α" }, { "ᾇ", "α" },
    { "ε", "ε" }, { "έ", "ε" }, { "ὲ", "ε" }, { "ἐ", "ε" }, { "ἔ",
"ε" },
    { "ἒ", "ε" }, { "ἑ", "ε" }, { "ἕ", "ε" }, { "ἓ", "ε" },
    { "η", "η" }, { "η", "η" }, { "ή", "η" }, { "ὴ", "η" }, { "ῆ",
"η" },
    { "ῃ", "η" }, { "ἠ", "η" }, { "ἤ", "η" }, { "ἢ", "η" }, { "ἦ",
"η" },
    { "ᾐ", "η" }, { "ἡ", "η" }, { "ἥ", "η" }, { "ἣ", "η" }, { "ἧ",
"η" },
    { "ᾑ", "η" }, { "ῄ", "η" }, { "ῂ", "η" }, { "ῇ", "η" }, { "ᾔ",
"η" },
    { "ᾒ", "η" }, { "ᾕ", "η" }, { "ᾓ", "η" }, { "ᾖ", "η" }, { "ᾗ",
"η" },
    { "ι", "ι" }, { "ί", "ι" }, { "ὶ", "ι" }, { "ῖ", "ι" }, { "ἰ",
"ι" },
    { "ἴ", "ι" }, { "ἲ", "ι" }, { "ἶ", "ι" }, { "ἱ", "ι" }, { "ἵ",
"ι" },
    { "ἳ", "ι" }, { "ἷ", "ι" }, { "ϊ", "ι" }, { "ΐ", "ι" }, { "ῒ",
"ι" },
    { "ῗ", "ι" },
    { "ο", "ο" }, { "ό", "ο" }, { "ὸ", "ο" }, { "ὀ", "ο" }, { "ὄ",
"ο" },
    { "ὂ", "ο" }, { "ὁ", "ο" }, { "ὅ", "ο" }, { "ὃ", "ο" },
    { "ρ", "ρ" }, { "ῤ", "ρ" }, { "ῥ", "ρ" },
    { "υ", "υ" }, { "ύ", "υ" }, { "ὺ", "υ" }, { "ῦ", "υ" }, { "ὐ",
"υ" },
    { "ὔ", "υ" }, { "ὒ", "υ" }, { "ὖ", "υ" }, { "ὑ", "υ" }, { "ὕ",
"υ" },
    { "ὓ", "υ" }, { "ὗ", "υ" }, { "ϋ", "υ" }, { "ΰ", "υ" }, { "ῢ",
"υ" },
    { "ω", "ω" }, { "ώ", "ω" }, { "ὼ", "ω" }, { "ῶ", "ω" }, { "ῳ",
"ω" },
    { "ὠ", "ω" }, { "ὤ", "ω" }, { "ὢ", "ω" }, { "ὦ", "ω" }, { "ᾠ",
"ω" },
    { "ὡ", "ω" }, { "ὥ", "ω" }, { "ὣ", "ω" }, { "ὧ", "ω" }, { "ᾡ",
"ω" },
    { "ῴ", "ω" }, { "ῲ", "ω" }, { "ῷ", "ω" }, { "ᾤ", "ω" }, { "ᾢ",
"ω" },
    { "ᾥ", "ω" }, { "ᾣ", "ω" }, { "ᾦ", "ω" }, { "ᾧ", "ω" },
    { "Α", "α" }, { "Ά", "α" }, { "Ὰ", "α" }, { "Ὰ", "α" }, { "ΑΙ",
"α" },
    { "Ἀ", "α" }, { "Ἁ", "α" }, { "Ἄ", "α" }, { "Ἂ", "α" }, { "Ἆ",
"α" },
    { "Ἁ", "α" }, { "Ἅ", "α" }, { "Ἃ", "α" }, { "Ἇ", "α" }, { "ἉΙ",
"α" },
    { "ΆΙ", "α" }, { "ᾺΙ", "α" }, { "Α͂Ι", "α" }, { "ἌΙ", "α" }, {
"Ὰ", "α" },
    { "ἍΙ", "α" }, { "ἋΙ", "α" }, { "ἎΙ", "α" }, { "ἏΙ", "α" },
    { "Ε", "ε" }, { "Έ", "ε" }, { "Ὲ", "ε" }, { "Ἐ", "ε" }, { "Ἔ",
"ε" },
    { "Ἒ", "ε" }, { "Ἑ", "ε" }, { "Ἕ", "ε" }, { "Ἓ", "ε" },
    { "Η", "η" }, { "Η", "η" }, { "Ή", "η" }, { "Ὴ", "η" }, { "Η͂",
"η" },
    { "ΗΙ", "η" }, { "Ἠ", "η" }, { "Ἤ", "η" }, { "Ἢ", "η" }, { "Ἦ",
"η" },
    { "ἨΙ", "η" }, { "Ἡ", "η" }, { "Ἥ", "η" }, { "Ἣ", "η" }, { "Ἧ",
"η" },
    { "ἩΙ", "η" }, { "ΉΙ", "η" }, { "ῊΙ", "η" }, { "Η͂Ι", "η" }, {
"ἬΙ", "η" },
    { "ἪΙ", "η" }, { "ἭΙ", "η" }, { "ἫΙ", "η" }, { "ἮΙ", "η" }, {
"ἯΙ", "η" },
    { "Ι", "ι" }, { "Ί", "ι" }, { "Ὶ", "ι" }, { "Ι͂", "ι" }, { "Ἰ",
"ι" },
    { "Ἴ", "ι" }, { "Ἲ", "ι" }, { "Ἶ", "ι" }, { "Ἱ", "ι" }, { "Ἵ",
"ι" },
    { "Ἳ", "ι" }, { "Ἷ", "ι" }, { "Ϊ", "ι" }, { "Ϊ́", "ι" }, {
"Ϊ̀", "ι" },
    { "Ϊ͂", "ι" },
    { "Ο", "ο" }, { "Ό", "ο" }, { "Ὸ", "ο" }, { "Ὀ", "ο" }, { "Ὄ",
"ο" },
    { "Ὂ", "ο" }, { "Ὁ", "ο" }, { "Ὅ", "ο" }, { "Ὃ", "ο" },
    { "Ρ", "ρ" }, { "Ρ̓", "ρ" }, { "Ῥ", "ρ" },
    { "Υ", "υ" }, { "Ύ", "υ" }, { "Ὺ", "υ" }, { "Υ͂", "υ" }, { "Υ̓",
"υ" },
    { "Υ̓́", "υ" }, { "Υ̓̀", "υ" }, { "Υ̓͂", "υ" }, { "Ὑ", "υ" }, {
"Ὕ", "υ" },
    { "Ὓ", "υ" }, { "Ὗ", "υ" }, { "Ϋ", "υ" }, { "Ϋ́", "υ" }, {
"Ϋ̀", "υ" },
    { "Ω", "ω" }, { "Ώ", "ω" }, { "Ὼ", "ω" }, { "Ω͂", "ω" }, { "ΩΙ",
"ω" },
    { "Ὠ", "ω" }, { "Ὤ", "ω" }, { "Ὢ", "ω" }, { "Ὦ", "ω" }, { "ὨΙ",
"ω" },
    { "Ὡ", "ω" }, { "Ὥ", "ω" }, { "Ὣ", "ω" }, { "Ὧ", "ω" }, { "ὩΙ",
"ω" },
    { "ΏΙ", "ω" }, { "ῺΙ", "ω" }, { "Ω͂Ι", "ω" }, { "ὬΙ", "ω" }, {
"ὪΙ", "ω" },
    { "ὭΙ", "ω" }, { "ὫΙ", "ω" }, { "ὮΙ", "ω" }, { "ὯΙ", "ω" },
    { "Β", "β" }, { "γ", "γ" }, { "Δ", "δ" }, { "Ζ", "ζ" },
    { "Θ", "θ" }, { "Κ", "κ" }, { "Λ", "λ" }, { "Μ", "μ" },
    { "Ν", "ν" }, { "Ξ", "ξ" }, { "Π", "π" }, { "Σ", "σ" },
    { "Τ", "τ" }, { "Φ", "φ" }, { "Χ", "χ" }, { "Ψ", "ψ" },
  },
  entries = {
    ["α"] = "α", ["ά"] = "α", ["ὰ"] = "α", ["ᾶ"] = "α", ["ᾳ"] = "α",
    ["ἀ"] = "α", ["ἁ"] = "α", ["ἄ"] = "α", ["ἂ"] = "α", ["ἆ"] = "α",
    ["ἁ"] = "α", ["ἅ"] = "α", ["ἃ"] = "α", ["ἇ"] = "α", ["ᾁ"] = "α",
    ["ᾴ"] = "α", ["ᾲ"] = "α", ["ᾷ"] = "α", ["ᾄ"] = "α", ["ᾂ"] = "α",
    ["ᾅ"] = "α", ["ᾃ"] = "α", ["ᾆ"] = "α", ["ᾇ"] = "α", ["β"] = "β",
    ["γ"] = "γ", ["δ"] = "δ", ["ε"] = "ε", ["έ"] = "ε", ["ὲ"] = "ε",
    ["ἐ"] = "ε", ["ἔ"] = "ε", ["ἒ"] = "ε", ["ἑ"] = "ε", ["ἕ"] = "ε",
    ["ἓ"] = "ε", ["ζ"] = "ζ", ["η"] = "η", ["η"] = "η", ["ή"] = "η",
    ["ὴ"] = "η", ["ῆ"] = "η", ["ῃ"] = "η", ["ἠ"] = "η", ["ἤ"] = "η",
    ["ἢ"] = "η", ["ἦ"] = "η", ["ᾐ"] = "η", ["ἡ"] = "η", ["ἥ"] = "η",
    ["ἣ"] = "η", ["ἧ"] = "η", ["ᾑ"] = "η", ["ῄ"] = "η", ["ῂ"] = "η",
    ["ῇ"] = "η", ["ᾔ"] = "η", ["ᾒ"] = "η", ["ᾕ"] = "η", ["ᾓ"] = "η",
    ["ᾖ"] = "η", ["ᾗ"] = "η", ["θ"] = "θ", ["ι"] = "ι", ["ί"] = "ι",
    ["ὶ"] = "ι", ["ῖ"] = "ι", ["ἰ"] = "ι", ["ἴ"] = "ι", ["ἲ"] = "ι",
    ["ἶ"] = "ι", ["ἱ"] = "ι", ["ἵ"] = "ι", ["ἳ"] = "ι", ["ἷ"] = "ι",
    ["ϊ"] = "ι", ["ΐ"] = "ι", ["ῒ"] = "ι", ["ῗ"] = "ι", ["κ"] = "κ",
    ["λ"] = "λ", ["μ"] = "μ", ["ν"] = "ν", ["ξ"] = "ξ", ["ο"] = "ο",
    ["ό"] = "ο", ["ὸ"] = "ο", ["ὀ"] = "ο", ["ὄ"] = "ο", ["ὂ"] = "ο",
    ["ὁ"] = "ο", ["ὅ"] = "ο", ["ὃ"] = "ο", ["π"] = "π", ["ρ"] = "ρ",
    ["ῤ"] = "ρ", ["ῥ"] = "ρ", ["σ"] = "σ", ["ς"] = "σ", ["τ"] = "τ",
    ["υ"] = "υ", ["ύ"] = "υ", ["ὺ"] = "υ", ["ῦ"] = "υ", ["ὐ"] = "υ",
    ["ὔ"] = "υ", ["ὒ"] = "υ", ["ὖ"] = "υ", ["ὑ"] = "υ", ["ὕ"] = "υ",
    ["ὓ"] = "υ", ["ὗ"] = "υ", ["ϋ"] = "υ", ["ΰ"] = "υ", ["ῢ"] = "υ",
    ["ῧ"] = "υ", ["φ"] = "φ", ["χ"] = "χ", ["ψ"] = "ψ", ["ω"] = "ω",
    ["ώ"] = "ω", ["ὼ"] = "ω", ["ῶ"] = "ω", ["ῳ"] = "ω", ["ὠ"] = "ω",
    ["ὤ"] = "ω", ["ὢ"] = "ω", ["ὦ"] = "ω", ["ᾠ"] = "ω", ["ὡ"] = "ω",
    ["ὥ"] = "ω", ["ὣ"] = "ω", ["ὧ"] = "ω", ["ᾡ"] = "ω", ["ῴ"] = "ω",
    ["ῲ"] = "ω", ["ῷ"] = "ω", ["ᾤ"] = "ω", ["ᾢ"] = "ω", ["ᾥ"] = "ω",
    ["ᾣ"] = "ω", ["ᾦ"] = "ω", ["ᾧ"] = "ω",
  },
 -- orders = {
 --   "α", "ά", "ὰ", "ᾶ", "ᾳ", "ἀ", "ἁ", "ἄ", "ἂ", "ἆ",
 --   "ἁ", "ἅ", "ἃ", "ἇ", "ᾁ", "ᾴ", "ᾲ", "ᾷ", "ᾄ", "ᾂ",
 --   "ᾅ", "ᾃ", "ᾆ", "ᾇ", "β", "γ", "δ", "ε", "έ", "ὲ",
 --   "ἐ", "ἔ", "ἒ", "ἑ", "ἕ", "ἓ", "ζ", "η", "η", "ή",
 --   "ὴ", "ῆ", "ῃ", "ἠ", "ἤ", "ἢ", "ἦ", "ᾐ", "ἡ", "ἥ",
 --   "ἣ", "ἧ", "ᾑ", "ῄ", "ῂ", "ῇ", "ᾔ", "ᾒ", "ᾕ", "ᾓ",
 --   "ᾖ", "ᾗ", "θ", "ι", "ί", "ὶ", "ῖ", "ἰ", "ἴ", "ἲ",
 --   "ἶ", "ἱ", "ἵ", "ἳ", "ἷ", "ϊ", "ΐ", "ῒ", "ῗ", "κ",
 --   "λ", "μ", "ν", "ξ", "ο", "ό", "ὸ", "ὀ", "ὄ", "ὂ",
 --   "ὁ", "ὅ", "ὃ", "π", "ρ", "ῤ", "ῥ", "σ", "ς", "τ",
 --   "υ", "ύ", "ὺ", "ῦ", "ὐ", "ὔ", "ὒ", "ὖ", "ὑ", "ὕ",
 --   "ὓ", "ὗ", "ϋ", "ΰ", "ῢ", "ῧ", "φ", "χ", "ψ", "ω",
 --   "ώ", "ὼ", "ῶ", "ῳ", "ὠ", "ὤ", "ὢ", "ὦ", "ᾠ", "ὡ",
 --   "ὥ", "ὣ", "ὧ", "ᾡ", "ῴ", "ῲ", "ῷ", "ᾤ", "ᾢ", "ᾥ",
 --   "ᾣ", "ᾦ", "ᾧ",
 -- },
  orders = {
    "α", "β", "γ", "δ", "ε", "ζ", "η", "θ", "ι", "κ",
    "λ", "μ", "ν", "ξ", "ο", "π", "ρ", "σ", "ς", "τ",
    "υ", "φ", "χ", "ψ", "ω",
  },
}
--------------------------------------------------------------------->8

I had to add more replacements to have words sorted right (ἀδικία goes
before αὐτός) and not to get two instances of lowercase and uppercase
letters.

What is weird is that ς (final form for σ [the same letter]) is sorted
before σ. But I don‘t know how to force to the final form be sorted the
other form.

It is also strange that δ’ is placed after δέ or δὲ, but I don‘t know
how to avoid that.

Could you replace the definitions with the ones provided here? (Remember
that the grc identifier should be replaced.)

Many thanks for your help,

Pablo
-- 
http://www.ousia.tk
___________________________________________________________________________________
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the 
Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage : http://www.pragma-ade.nl / http://context.aanhet.net
archive : https://bitbucket.org/phg/context-mirror/commits/
wiki   : http://contextgarden.net
___________________________________________________________________________________

Reply via email to